اثر زئولیت بر مقاومت فشاری و خصوصیات دوام بتن غلتکی حجیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بتن غلتکی کم ‌سیمان یکی از انواع بتن‌های خاص است که به جهت کاهش حدود 2 برابری حرارت ناشی از واکنش هیدراته شدن، مقدار سیمان در نسبت مخلوط آن کم است. این موضوع باعث افزایش قابل توجه نفوذپذیری بتن غلتکی نسبت به بتن معمولی می‌شود. افزایش نفوذپذیری نیز ورود یون‌های مخرب (نظیر یون‌های کلراید، سدیم، پتاسیم و کلسیم) به بدنه بتنی سازه‌های حجیم را موجب می‌شود و در نهایت عدم پایداری این سازه‌ها را به دنبال دارد. پوزولان‌ها مانند زئولیت می‌توانند نفوذپذیری را کاهش دهند، از این رو در تحقیق حاضر، تأثیر جایگزینی بخشی از سیمان با زئولیت بر مقاومت فشاری و خصوصیات دوام نظیر نفوذ تسریع شده یون کلراید، عمق نفوذ آب، جذب آب، مقاومت الکتریکی و سرعت پالس اولتراسونیک بتن غلتکی بررسی شده است. ابتدا آنالیز شیمیایی و واکنش پوزولانی زئولیت بررسی شدند. سپس به منظور ارزیابی تأثیر زئولیت بر خواص بتن، نمونه‌های بتن غلتکی در چهار نسبت مخلوط با درصدهای جایگزینی %0، %15، %30 و 40% سیمان با زئولیت ساخته شدند و تحت آزمایش‌های مقاومت فشاری، عمق نفوذ آب، جذب آب، نفوذ تسریع شده یون کلراید (RCPT)، مقاومت الکتریکی، سرعت پالس اولتراسونیک (UPV) قرار گرفتند. کارایی مخلوط‌های بتن غلتکی نیز از طریق آزمایش میز وی بی تعیین شد. نتایج نشان دادند که بر طبق آزمایش‌های RCPT، عمق نفوذ آب و مقاومت الکتریکی، جایگزینی 15% وزن سیمان با زئولیت باعث کاهش نفوذپذیری و بهبود چشمگیر خصوصیات دوامی می‌شود. همچنین افزایش درصد زئولیت، مقاومت فشاری نمونه‌ها را کاهش می‌دهد. مقایسه با تعداد 96 نمونه مکعبی 15 سانتی‌متری صورت گرفته است. بر اساس نتایج مقاومت فشاری 7 روزه، جایگزینی سیمان با 15%، 30% و 40% زئولیت به ترتیب باعث کاهش 45/7%، 56% و 61/7% مقاومت فشاری نسبت به نمونه شاهد شده است. این مقادیر کاهش برای مقاومت فشاری 28 روزه به ترتیب 24/7%، 39/5% و 51/6%، برای نتایج 56 روزه به ترتیب 27%، 3/34% و 46/1% و برای نتایج 91 روزه نیز، به ترتیب 21/2%، 35/3% و 45/3% می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Zeolite on the Compressive Strength and Durability Properties of Roller-Compacted Mass Concrete

نویسندگان [English]

  • ali sarafi
  • Seyed Mehdi Zahrai
  • Amir mohammad Ramezanianpour
Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Roller Compacted Mass Concrete is one of the special types of concrete that has a low amount of cement in its mixture proportion in order to reduce the heat caused by the hydration reaction. This increases the permeability of roller-compacted concrete compared to conventional concrete. The increase in permeability also leads to the entry of destructive ions into the concrete of mass structures and ultimately the instability of these structures. Supplementary cementitious materials such as zeolite can reduce permeability, so in this research, the effect of replacing a part of cement with zeolite on the durability and mechanical properties of roller-compacted concrete has been investigated. First, chemical analysis and the pozzolanic activity of zeolite were investigated. Then, in order to evaluate the effect of zeolite on the properties of concrete, roller-compacted concrete specimens were made in four mixture proportions with replacement percentages of 0%, 15%, 30% and 40% of cement with zeolite and subjected to compressive strength, water penetration depth, water absorption, Rapid Chloride Permeability Test (RCPT), electrical resistivity, Ultrasonic Pulse Velocity (UPV). The workability of the roller-compacted concrete mixtures was also determined by the V.B. time test. The results showed that according to RCPT, water penetration depth and electrical resistivity tests, replacing 15% of cement weight with zeolite reduces permeability and significantly improves the durability properties of roller-compacted concrete. Also, increasing the percentage of zeolite reduces the compressive strength of the specimens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zeolite
  • Roller-Compacted Concrete (RCC)
  • Durability Properties
  • Mechanical Properties
  • Workability
[1] M. Ashkar, V. Toufigh, M. Ghaemian, M. Azizmohammadi, Application of ultrasonic models for investigating the properties of the interface between roller compacted concrete (RCC) layers, NDT & E International, 124 (2021) 102516.
[2] J.S. Damtoft, J. Lukasik, D. Herfort, D. Sorrentino, E.M. Gartner, Sustainable development and climate change initiatives, Cement and concrete research, 38(2) (2008) 115-127.
[3] A. Mardani-Aghabaglou, Ö. Andiç-Çakir, K. Ramyar, Freeze–thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method, Cement and Concrete Composites, 37 (2013) 259-266.
[4] L. Shen, Q. Li, W. Ge, S. Xu, The mechanical property and frost resistance of roller compacted concrete by mixing silica fume and limestone powder: Experimental study, Construction and Building Materials, 239 (2020) 117882.
[5] P. Duan, Z. Shui, W. Chen, C. Shen, Effects of metakaolin, silica fume and slag on pore structure, interfacial transition zone and compressive strength of concrete, Construction and Building Materials, 44 (2013) 1-6.
[6] D. Tavakoli, R.S. Dehkordi, H. Divandari, J. de Brito, Properties of roller-compacted concrete pavement containing waste aggregates and nano SiO2, Construction and Building Materials, 249 (2020) 118747.
[7] F. Vahedifard, M. Nili, C.L. Meehan, Assessing the effects of supplementary cementitious materials on the performance of low-cement roller compacted concrete pavement, Construction and Building Materials, 24(12) (2010) 2528-2535.
[8] P. Ghoddousi, L. Adelzade Saadabadi, Effect of Pore Physical and Chemical Microstructure Properties on Durability and Rebar Corrosion of Self-Compacting Concretes Containing Silica Fume and Metakaolin, Journal of Materials in Civil Engineering, 34(12) (2022) 04022330.
[9] A. Aghaeipour, M. Madhkhan, Effect of ground granulated blast furnace slag (GGBFS) on RCCP durability, Construction and Building Materials, 141 (2017) 533-541.
[10] B. Ahmadi, M. Shekarchi, Use of natural zeolite as a supplementary cementitious material, Cement and concrete composites, 32(2) (2010) 134-141.
[11] M. Valipour, F. Pargar, M. Shekarchi, S. Khani, Comparing a natural pozzolan, zeolite, to metakaolin and silica fume in terms of their effect on the durability characteristics of concrete: A laboratory study, Construction and Building Materials, 41 (2013) 879-888.
[12] A.A. Ramezanianpour, R. Mousavi, M. Kalhori, J. Sobhani, M. Najimi, Micro and macro level properties of natural zeolite contained concretes, Construction and building materials, 101 (2015) 347-358.
[13] S.Y. Chan, X. Ji, Comparative study of the initial surface absorption and chloride diffusion of high performance zeolite, silica fume and PFA concretes, Cement and Concrete Composites, 21(4) (1999) 293-300.
[14] M. Najimi, J. Sobhani, B. Ahmadi, M. Shekarchi, An experimental study on durability properties of concrete containing zeolite as a highly reactive natural pozzolan, Construction and building materials, 35 (2012) 1023-1033.
[15] M.K. Sharbatdar, M. Orui, Improved compressive, tensile and bending strength of unreinforced samples and reinforced concrete beams containing zeolite. Journal of Civil and Environmental Engineering of Tabriz University, 48(93) (2019) 103-113. (in Persian).‎
[16] A.A. Ramzanianpour, R. Mousavi, M. Kalhari, Investigating the effect of processing systems on the engineering properties and durability of concrete containing zeolite. Sharif Journal of Civil Engineering, 31(1.1) (2015) 113-118. (in Persian).
[17] R.A. Izadifard, M. Abdi Moghadam, Evaluation of various content of zeolite on the mechanical and durability properties of concrete at high temperatures, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 52(9) (2020) 2321-2338. (in Persian).
[18] M. Naderi, A. Kabodan, M. Keshtkar, Studying the permeability and resistance of concrete containing silica fume, zeolite and fly ash using the "cylindrical chamber" method and the British standard. Journal of Structural and Construction Engineering, 7(3) (2020) 92-113. (in Persian).
[19] D. Nagrockiene, G. Girskas, Research into the properties of concrete modified with natural zeolite addition, Construction and Building Materials, 113 (2016) 964-969.
[20] C. Bilim, Properties of cement mortars containing clinoptilolite as a supplementary cementitious material, Construction and Building Materials, 25(8) (2011) 3175-3180.
[21] M. Khoshroo, A.A.S. Javid, A. Katebi, Effect of chloride treatment curing condition on the mechanical properties and durability of concrete containing zeolite and micro-nano-bubble water, Construction and Building Materials, 177 (2018) 417-427.
[22] C.S. Poon, L. Lam, S. Kou, Z. Lin, A study on the hydration rate of natural zeolite blended cement pastes, Construction and building materials, 13(8) (1999) 427-432.
[23] A.A. Shahmansouri, H.A. Bengar, H. AzariJafari, Life cycle assessment of eco-friendly concrete mixtures incorporating natural zeolite in sulfate-aggressive environment, Construction and Building Materials, 268 (2021) 121136.
[24] M. Khoshroo, A.A.S. Javid, A. Katebi, Effects of micro-nano bubble water and binary mineral admixtures on the mechanical and durability properties of concrete, Construction and Building Materials, 164 (2018) 371-385.
[25] F. Canpolat, K. Yılmaz, M. Köse, M. Sümer, M. Yurdusev, Use of zeolite, coal bottom ash and fly ash as replacement materials in cement production, Cement and concrete research, 34(5) (2004) 731-735.
[26] R. Madandoust, J. Sobhani, P. Ashoori, Concrete made with zeolite and metakaolin: A comparison on the strength and durability properties, Asian Journal of Civil Engineering, 14(4) (2013) 533-543.
[27] J. Ahmadi, H. Azizi, M. Koohi, Effect of zeolite on the strength and permeability of conventional concrete with different content of cement, Concrete Research, 8(2) (2016) 5-18. (in Persian).
[28] L. Presa, J.L. Costafreda, D.A. Martín, Correlation between uniaxial compression test and ultrasonic pulse rate in cement with different pozzolanic additions, Applied Sciences, 11(9) (2021) 3747.