مقایسه رئولوژیکی، مکانیکی، اقتصادی و محیط‌زیستی کاربرد الیاف‌های فولادی صنعتی و بازیافتی در بتن‌های خودتراکم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

چکیده

الیاف‌های فولادی صنعتی (ISF) پرکاربردترین الیاف به منظور استفاده در بتن می‌باشند. تولید صنعتی این الیاف، علاوه بر افزایش هزینه‌ها، موجب تولید مقدار قابل‌توجهی از گازهای گلخانه‌ای می‌شود. از این رو، تحقیق حاضر با هدف بررسی امکان جایگزینی این نوع از الیاف‌ها با الیاف‌های فولادی بازیافت شده از لاستیک‌های فرسوده وسایل نقلیه (RSF) انجام شد. به منظور تحقق این هدف، خصوصیات رئولوژیکی بتن خودتراکم تازه (آزمایش‌های رینگ J، جعبه L، جعبه U و قیف V)، خصوصیات مکانیکی بتن سخت شده (آزمایش‌های مقاومت فشاری، کشش برزیلی و خمشی)، خصوصیات محیط‌زیستی (بررسی پتانسیل گرمایش جهانی (GWP) و خصوصیات اقتصادی مربوط به 13 طرح اختلاط حاوی 0، 0/5، 1، 1/5 و 2 درصد حجمی ISF، RSF و ترکیب آن‌ها بررسی شد. نتایج بررسی‌ها نشان دهنده‌ی عملکرد ضعیف‌تر RSF در مقایسه با ISF در بهبود خصوصیات مکانیکی بود. کاربرد 2 درصد ISF مقاومت‌های کششی و خمشی را به ترتیب 114 و 82 درصد افزایش داد، در صورتی که همین مقدار  RSFاین خصوصیات را به ترتیب 80 و 44 درصد افزایش داد. از طرفی، RSF در خصوصیات رئولوژیکی، محیط‌زیستی و اقتصادی عملکرد بهتری در مقایسه با ISF از خود نشان داد. جایگزینی ISF با RSF در طرح‌های اختلاط حاوی 2 درصد الیاف توانست خصوصیات رئولوژیکی، محیط‌زیستی و اقتصادی را به ترتیب 8، 30 و 65 درصد بهبود بخشد. در نهایت، با توجه به نتایج بهینه‌یابی چند متغیره انجام گرفته بر روی نتایج، استفاده از RSF از لحاظ رئولوژیکی، مکانیکی، محیط‌زیستی و اقتصادی نسبت به ISF مطلوب‌تر شناخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rheological, mechanical, environmental, and economic comparison of the use of industrial and recycled steel fibers in self-compacting concrete

نویسندگان [English]

  • Amirhosein Sahraei Moghadam
  • A. r. Mirza Goltabar Roshan
M.Sc., Faculty of Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Industrial steel fibers (ISFs) are the most widely-used fibers for concrete reinforcement. The industrial production of these fibers is costly, and it contributes to Greenhouse gas emissions. The present study, therefore, aims to explore the ways in which these fibers can be replaced by recycled steel fibers (RSFs) made of scrap vehicle tires. To this end, the present study examined 13 mixtures containing different volume percentages (0%, 0.5%, 1%, 1.5%, and 2%) of ISFs, RSFs, and their combinations. The examinations included rheological properties of the fresh self-compacting concrete (J-ring, L-box, U-box, and V-funnel tests), mechanical properties of the hardened concrete (compressive, Brazilian tensile, and flexural strength tests), environmental characteristics (global warming potential (GWP)), and economic characteristics. Results showed that RSFs had a poorer performance than ISFs in terms of mechanical properties. The use of 2% ISFs increased the splitting tensile and flexural strengths by 114% and 82%, respectively, while the same amount of RSFs increased these parameters by 80% and 44%, respectively. On the other hand, RSFs showed better performance than ISFs in terms of rheological, environmental, and economic characteristics. Replacing ISFs with RSFs in mixtures containing 2% fibers could improve the rheological, environmental, and economic characteristics by 8%, 30%, and 65%, respectively. Finally, given the multi-criteria optimization results, RSFs were superior to ISFs in terms of rheological, mechanical, environmental, and economic characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISF
  • RSF
  • Self-compacting concrete
  • Mechanical properties
  • Optimization
[1] M. Nehdi, J.D. Ladanchuk, Fiber synergy in fiber-reinforced self-consolidating concrete, ACI Materials Journal, 101 (6) (2004) 508–517.
[2] M. Mastali, A. Dalvand, A. Satarifard, The impact resistance and mechanical properties of reinforced self-compacting concrete with recycled glass fibre reinforced polymers, Journal of Cleaner Production, 124 (2016) 312–324.
[3] M. Mastali, A. Dalvand, A. R. Sattarifard, Z. Abdollahnejad, B. Nematollahi, J. G. Sanjayan, M. Illikainen, A comparison of the effects of pozzolanic binders on the hardened-state properties of high-strength cementitious composites reinforced with waste tire fibers, Compos. Pt. B-Eng, 162 (2019) 134–153.
[4] I. Havlikova, I. Merta, A. Schneemayer, V. Vesely, H. Simonova, B. Korycanska, Z. Kersner, Effect of fiber type in concrete on crack initiation, Appl. Mech. Mater, 769 (2015) 308–311.
[5] A. Sahraei Moghadam, F. Omidinasab, A. Dalvand, Flexural and impact performance of functionally graded reinforced cementitious composite (FGRCC) panels, Structures, 29 (2021) 1723–1733.
[6] A.E. Naaman, Engineered steel fibres with optimal properties for reinforcement of cement composites, Adv. Concr. Technol, 1 (2003) 241–252.
[7] N. Spinella, Shear strength of full-scale steel fibre-reinforced concrete beams without stirrups, Comput. Concr, 11 (2013) 365–382.
[8] L. Lourenco, Z. Zamanzadeh, J.A.O. Barros, M. Rezazadeh, Shear strengthening of RC beams with thin panels of mortar reinforced with recycled steel fibres, J. Clean.Prod, 194 (2018) 112–126.
[9] M. Ahmadi, A. Hasani, M. Soleymani, Role of Recycled Steel Fibers from Tires on Concrete Containing Recycled Aggregate from Building Waste, Concrete research journal, 7 (2) (2014) 57–68. (In Persian)
[10] M. Leone, F. Micelli, M.A. Aiello, G. Centonze, D. Colonna, Experimental study on bond behavior in fiber-reinforced concrete with low content of recycled steel fiber, J. Mater. Civ. Eng, 28 (9) (2016) 87–99.
[11] M. Jalal, Compressive strength enhancement of concrete reinforced by waste steel fibers utilizing nano SiO2, Middle East J. Sci. Res, 12 (3) (2012) 382–391.
[12] A. Simalti, A.P. Singh, Comparative study on performance of manufactured steel fiber and shredded tire recycled steel fiber reinforced self-consolidating concrete, Construction and Building Materials, 266 (2021) 121102.
[13] A. Sahraei Moghadam, F. Omidinasab, Assessment of hybrid FRSC cementitious composite with emphasis on flexural performance of functionally graded slabs, Construction and Building Materials, 250 (2020) 118904.
[14] A. Sahraei Moghadam, F. Omidinasab, A. Dalvand, Experimental investigation of (FRSC) cementitious composite functionally graded slabs under projectile and drop weight impacts, Construction and Building Materials, 237 (2020) 117522.
[15] A. Caggiano, P. Folino, C. Lima, E. Martinelli, M. Pepe, On the mechanical response of hybrid fiber reinforced concrete with recycled and industrial steel fibers, Constr. Build. Mater, 147 (2017) 286–295.
[16] O. Sengul, Mechanical behavior of concretes containing waste steel fibers recovered from scrap tires, Construct Build Mater, 122 (2016) 649–658.
[17] M. Mastali, A. Dalvand, Use of silica fume and recycled steel fibers in self-compacting concrete, construction and building materials, 125 (2016) 196–209.
[18] E. Martinelli, A. Caggiano, H. Xargay, An experimental study on the post-cracking behaviour of hybrid industrial/recycled steel fiber-reinforced concrete, Construct Build Mater, 94 (2015) 290–298.
[19] ASTM C150 (2012). “Standard Specification for Portland Cement.”
[20] ASTM C33 / C33M-18, Standard Specification for Concrete Aggregates, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2018.
[21] M. Mastali, A. Dalvand, The impact resistance and mechanical properties of fiber reinforced self-compacting concrete (SCC) containing nano-SiO2 and silica fume, European Journal of Environmental and Civil Engineering, 22 (1) (2018) 1–27.
[22] D. Burchart-Korol, Life cycle assessment of steel production in Poland: a case study, J. Clean. Prod, 54 (2013) 235–243.
[23] S. Nagataki, H. Fujiwara, Self-compacting property of highly-flowable concrete, in: V.M. Malhotra (Ed.), American Concrete Institute, 154 (1995) 301–314.
[24] M. Mastali, A. Dalvand, A.R. Sattarifard, M. Illikainen, Development of eco-efficient and cost-effective reinforced selfconsolidation concretes with hybrid industrial/recycled steel fibers, Construction and Building Materials, 166 (2018) 214–226.
[25] A. Khaloo, A. Esrafili, M. Kalani, M.H. Mobini, Use of polymer fibres recovered from waste car timing belts in high performance concrete, Constr Build Mater, 80 (2015) 7–31.
[26] U. Khan, R.A. Khan, N.K. Pandey, A. Tyagi, Fresh and Hardened Properties of Hybrid Fibre Reinforced Self Consolidating Concrete Containing Basalt and Polypropylene Fibres, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8 (2) (2019) 3356–3361.
[27] ASTM C 39/C 39M-03 (2003). “Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens.”
[28] A. El-Dieb, Mechanical, durability and microstructural characteristics of ultrahigh- strength self-compacting concrete incorporating steel fibers, J. Mater. Des, 30 (2009) 4286–4292.
[29] F. Aslani, S. Nejadi, Self-compacting concrete incorporating steel and polypropylene fibers: compressive and tensile strengths, moduli of elasticity and rupture, compressive stress–strain curve, and energy dissipated under compression, J. Compos. B: Eng, 53 (2013) 121–133.
[30] A. Khaloo, E. Molaei Raisi, P. Hosseini, H. Tahsiri, Mechanical performance of self-compacting concrete reinforced with steel fibers, J Constr. Build. Mater, 51 (2014) 179–186.
[31] ASTM C 496/C 496M-11 (2011). “Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens.”
[32] B. Boulekbache, M. Hamrat, M. Chemrouk, S. Amziane, Failure mechanism of fibre reinforced concrete Mater. Struct, 48 (2014) 2713-2726.
[33] K. Aghaee, K. Tsavdaridis, M. Yazdi, Investigation into the mechanical properties of structural lightweight concrete reinforced with waste steel wires, Mag. Concr. Res, 66 (2014) 1–9.
[34] N. Banthia, J. Trottier, Concrete reinforced with deformed steel fibers, Part I: bond-slip mechanisms, ACI Mater. J, 91 (1994) 435–446.
[35] ASTM C1609 / C1609M-19 (2019). “Standard Test Method for Flexural Performance of Fiber-Reinforced Concrete (Using Beam with Third-Point Loading).”
[36] M. Mastali, I.B. Valente, Joaquim A.O. Barros, M.F. Delfina, Gonçalves, Development of innovative hybrid sandwich panel slabs: experimental results, J Compos. Struct, 133 (2015) 476–498.
[37] T. Ponikiewski, J. Gołaszewski, Properties of steel fibre reinforced selfcompacting concrete for optimal rheological and mechanical properties in precast beams, J. Procedia Eng, 65 (2013) 290–295.
[38] M. Abdali Kia, F. Omidinasab, A. Sahraei Moghadam, Replacement of OPC with RCP in concrete containing RCA (Investigation of mechanical, economic and environmental characteristics), Amirkabir journal of civil engineering, 53 (1) (2020) 107-126 (In Persian).
[39] Ecoinvent, The Life Cycle Inventory Data Version 2.0, 2008.
[40] F. Bayramov, C. Tasdemir, M. A. Tasdemir, Optimization of fibre reinforced concretes by means of statistical response surface method, Cement Concr Compos, 26 (2004) 665-675.
[41] W.F. Smith, Experimental design for formulation, American Statistical Association, (2005).
[42] O. Sengul, M.A. Tasdemir, Compressive strength and rapid chloride permeability of concretes with ground fly ash and slag, Mater Civ Eng, 21 (2009) 494-501.
[43] O. Sengul, Mechanical behavior of concretes containing waste steel fibers recovered from scrap tires, Construct Build Mater, 122 (2016) 649-58.
[44] A. Sahraei Moghadam, F. Omidinasab, S. Moazami Goodarzi, Assessment of mechanical properties of environmentally friendly concrete with emphasis on selection of optimal mix designs in terms of resistance and economy, Amirkabir journal of civil engineering. 53 (8) (2020) 3403-3422.