ارزیابی لرزه‌ای اتصال پیشنهادی با نبشی و سپری و مقایسه با اتصالات از پیش تایید شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی،خمین، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز ، ایران

چکیده

در سازه های فولادی اتصالات نقش مهمی را در رفتار سازه دارند. در این مقاله با استفاده از مدلسازی عددی با نرم افزار اجزای محدود آباکوس سعی شده است که چند مدل مختلف از اتصال تیر به ستون فولادی مدلسازی و مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله بر روی اثر نوع اتصال تیر به ستون با دو نوع اتصال سپری و نبشی بررسی شده است. از این رو 20 مدل با شرایط متفاوت ضخامت متفاوت و نوع متفاوت سخت‌کننده و همچنین 6 مدل با ستون پر شده از بتن مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. جهت مدلسازی از نرم افزار اجزای محدود آباکوس استفاده شده است. کلیه مدل ها در این نرم افزار مدلسازی شده است. برای بارگذاری از بار سیکلی استفاده شده است.  نتایج نشان می دهد که مدل با سخت‌کننده سپری دارای ظرفیت بالاتری بوده است و نسبت به سخت‌کننده نبشی از 12 تا 28 درصد ظرفیت خمشی بالاتری در اتصال داشته است. با افزایش ضخامت نبشی و یا سپری اتصال تیر به ستون تا حدود 12 تا 25 درصد ظرفیت افزایش داشته است، در ضخامت 18 میلیمتر ظرفیت لنگر به میزان 12 درصد افزایش و در ضخامت 20 میلیمتر به میزان 25 درصد افزایش مشاهده شده است. مدل ستون پر شده با بتن نسبت به مدل مشابه بدون بتن نزدیک 15 تا 25 درصد اختلاف دارند و مدل ستون پر شده با بتن از ظرفیت باربری بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seismic evaluation of the proposed connection with corner and shield and comparison with pre-approved connections

نویسندگان [English]

 • Ali Parvari 1
 • Mehdi Vajdian 2
 • Sina Naseri 1
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Aligudarz Branch, Islamic Azad University, Aligudarz, Iran
چکیده [English]

In steel structures, connections play an important role in the behavior of the structure. In this article, by using numerical modeling with Abaqus finite element software, several different models of beam to steel column connection have been modeled and investigated. This article has investigated the effect of beam-to-column connection with two types of shield and corner connection. Hence, 20 models with different conditions of different thicknesses and different types of hardeners, as well as 6 models with columns filled with concrete, have been investigated and studied. Abaqus finite element software is used for modeling and cyclic load is used for loading. The results show that the model with the shield stiffener had a higher capacity and compared to the corner stiffener, it had a 12-28% higher bending capacity in the connection. By increasing the thickness of the corner or shield of the beam to the column connection, the capacity has increased by about 12 to 25%, in the thickness of 18 mm, the anchor capacity has increased by 12%, and in the thickness of 20 mm, it has been observed to increase by 25%. The column model filled with concrete has a difference of 15-25% compared to the similar model without concrete, and the column model filled with concrete has a higher bearing capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • shield
 • corner
 • connection
 • hardener
 • cyclic loading
 1. Shirasb S., Investigation of seismic behavior of steel beam connection to CFT column by end plate and the tendency of restraint passing through the column, Imam Khomeini International University - Qazvin - Faculty of Engineering, (2014). [In Persian]
 2. Wang, P., Wang, Z., Pan, J., Zheng, Y., & Liu, D., Cyclic Behavior of Steel Beam to CFT Column Connections with Gusset Plates. Advances in Civil Engineering, (2019).
 3. Ahmadi, M. M., & Mirghaderi, S. R., Experimental studies on through-plate moment connection for beam to HSS/CFT column. Journal of Constructional Steel Research, 161, (2019) 154-170.
 4. Atmaji, A. D., Suswanto, B., & Wahyuni, E. Connection Model Of Concrete Filled Steel Tube (Cft) Column To Steel Beam Under Cyclic. Journal of Civil Engineering, 34(1), (2019) 9-17.
 5. Hejazi, F., & Chun, T. K., Steel Structures Design Based on Eurocode 3. Springer Singapore, (2018).
 6. Jamshidi, & Qasimpour., Numerical investigation of ring-shaped steel shear wall using can-shaped columns filled with concrete as vertical boundary element. Journal of civil and environmental engineering of Tabriz University, (2020).
 7. Mahdavi, Navid, Ghale Navi, & Mansour., April). Laboratory investigation of steel columns filled with concrete with a regular hexagonal section under compressive axial load with departure from the initial center. In the 11th National Congress of Civil Engineering, (2019).
 8. Hijazi, Mehrdad, Salehi, Shahram, Zare, Mohammadreza. Parametric investigation of the performance of welded connection plates in convergent braced steel frame under cyclic loading. Amirkabir Civil Engineering Journal, (2017).
 9. Hijazi Talab Hamid; Rahimi Bandarabadi; Hossein Ali; Analytical study of steel columns filled with concrete (CFST) under the effect of axial and lateral loading, 2014, the second national conference of structural engineering of Iran.
 10. Natiq Elahi, Fariborz. and Tabatabaei, Zahra, "Introduction of beam-to-steel can column bending connections using side plates", Sharif Civil Engineering Journal, Vol. 2-26, No. 1, pp. 13-20.
 11. Maikol Del Carpio, R., Mosqueda, G., & Lignos, D. G., Experimental investigation of steel building gravity framing systems under strong earthquake shaking. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 116, (2019) 230-241.
 12. Yasoja K. R. Gunawardena, Farhad Aslani, Brian Uy, Won-Hee Kang, Stephen Hicks, Review of strength behaviour of circular concrete filled steel tubes under monotonic pure bending, Journal of Constructional Steel Research, Volume 158, July (2019) 460-474.
 13. Fanaei, H. Sadeghi moghadam, Exprimental Study Of rigid Connection of Drilled Beam to CTF column with external stiffeners, journal of constructional steel Reasearch (2019) 153209-221.
 14. Parvari, A., Zahrai, S. M., Mirhosseini, S. M., & Zeighami, E., Numerical and experimental study on the behavior of drilled flange steel beam to CFT column connections. In Structures, (28) (2020) 726-740.
 15. Wang, B., Zhu, S., Qiu, C. X., & Jin, H. High-performance self-centering steel columns with shape memory alloy bolts: Design procedure and experimental evaluation. Engineering Structures, 182, (2019) 446-458.
 16. Xu, Li, et al. "Mechanical behavior of flat CFST column to steel beam joints under reversed cyclic loading." Engineering Structures 198 (2019): 109540.
 17. AISC/ANSI341-10. (2010). Seismic Provisions for structural steel buildings. In. Chicago.
 18. Publication 360 (seismic rehabilitation guidelines), strengthening structures against earthquakes and reducing damage caused by earthquakes, Program and Budget Organization, 2013.
 19. Topic 10 of National Regulations, Design and Implementation of Steel Building, Iran Development Publication, 2013.