کاهش تغییر شکـل دائم در روسازی با استفـاده از آسفـالت سیمان دار (آسفالت مرکب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشیار دانشکده فنی و مهندسی ‐ بخش مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

آسفالت متخلخل اشباع شده در سیمان (قشر مرکب) مخلوطی آسفالتی با درصد ریزدانه بسیار کم‌ (حدود 2%) و درصد تخلخل زیاد (حدود20%) است که با دوغاب سیمان پر شده است. این نوع آسفالت یک مخلوط انعطاف‌پذیر و مقاوم و رویه‌ای مناسب از لحاظ تامین اصطکاک برای روکش جاده‌ها است. با استفاده از قیر مناسب در مخلوط می‌توان آن را در مناطق با دما‌های مختلف استفاده نمود. آسفالت مرکب در مقایسه با بتن آسفالتی متداول، حساسیت کمتری نسبت به حرارت دارد. برای ارزیابی این نوع مخلوط، نمونه‌هایی از یک مخلوط آسفالتی متخلخل با درصدهای متفاوت دوغاب سیمان (4% ،32% و45% ) اشباع شده و آزمایش‌های مارشال، خزش و کشش غیر مستقیم (با دستگاه UTM) در دماهای 10-، صفر و 40 درجه سانتی‌گراد بر روی آن‌ها انجام گرفت.
نتایج بدست آمده نشان دهنده کاهش مقاومت در اثر افزایش دما برای مخلوط‌های مختلف بوده است. نمونه‌های با 32% دوغاب سیمان بعنوان نمونه‌های بهینه، بیش‌ترین مقاومت را داشتند ولی گرانروی آنها کمتر از حد مجاز استاندارد بوده است. همین نتایج با آزمایش کشش غیر مستقیم نیز بدست آمدند. نتایج تحقیقات نشان دادند که مخلوط‌های اشباع شده در دوغاب سیمان علاوه بر تامین خصوصیات مخلوط‌های آسفالت متخلخل (مانند مقاومت در برابر اصطکاک) اشکالات این مخلوط‌ها را که مانند مقاومت پائین در دمای بالا را ندارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Combi-layer to Limit Permanent Deformation in Road Pavements

نویسندگان [English]

  • Ali khodaii 1
  • Amir kavusi 2
  • Zahra mirazizi 3
چکیده [English]

Porous bituminous mixes that are saturated in cement slurries are named “combi-layer”. These types of mixes consist of coarse aggregates and contains little fines and have a high air voids content (of up to 20%). The porous property of combi-layer makes these mixes to be flexible while the saturated cement slurry improves their resistance to deformation and rutting. This research mechanical properties of one type of porous mix saturated with cement slurry at different cement concentration were investigated. Marshall, Creep and Indirect Tensile Tests were conducted on day and saturated samples. The ITS tests were performed at (-10 , zero , 40oC). The results showed that samples saturated at 32% cement had both high strength and appropriate flexibility . Hence with this type of mixes it would be possible to have the benefits of porous mixes (i.e. drainages, skid resistance …) while these mixes have enough strength to resist deformation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Porous Asphalt
  • Indirect tensile strength
  • deformation
[1]مشخصات فنی عمومی راه، نشریه ( ١٠١ )، سازمان مدیرت و . برنامه ریزی کشور، تجدید نظر اول، ١٣٨٤
[2] مهندس سرائی پور, م. آسفالت , انتشارات دانشگاه تهران
[3]Ary Setyawan”Design and properties of hot mixture porous asphalt for Semi-Flexible pavement applications” Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil UNS, Jln. Ir. Sutami No.36A Surakarta 57126.
[4]Becker Y. Mendez M.P, Rodrguez, Vision tecnologica vol.9, No.1.2001.
[5]Daines M,E,"Trials of porous asphalt and rolled asphalt on the A 38 at Burton" TRRL Research Report 323.1992.
[6]Dach lanjt T.,K.A. Zamulari, A.B. sterting and T . Toole. "The Improved design procedure for hot mix asphalt” "East's 97, Seoul, korea,29-31,1997.
[7]Hardiman , "The Improvement of Water Drainage Function and Abrasion Loss of Conventional Porous Asphalt" Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies , Vol. 5, pp.671- 678,2005.
[8]G.C. Page. "Open Graded Friction Courses": Florid’s Experience Transportation Research Record 1427, TRB, National Research council, Washington D.C,PP1-4.1993.
[9]Martin F.C Van de Ven and Andre A.A Molenaar. "Mechanical characterization of Combi-layer" pp1-19,AAPT2004 .