دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-108