بتن الیافی هیبریدی مسلح به الیاف فولادی و پلی‌پروپیلن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن

2 نویسنده مسئول و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن؛

چکیده

امروزه کاربرد بتن الیافی به دلیل مزایای آن نسبت به بتن غیر مسلح گسترش یافته است.از جمله این مزایا می‌توان میزان جذب انرژی بالا، بهبود چشمگیر رفتار بتن در ناحیه بعد از ایجاد اولین ترک، بهبود مقاومت خمشی و مقاومت به ضربه و جلوگیری از ایجاد و گسترش ترک‌های جمع‌شدگی را نام برد. با توجه به اینکه کاربرد یک نوع الیاف خواص مطلوب گفته‌شده را در گستره محدود بهبود می‌بخشد، امروزه کاربرد بتن الیافی هیبریدی گسترش یافته است.
در این پ‍ژوهش اثر افزایش درصد الیاف پلی‌پروپیلن در بتن الیافی هیبریدی مورد بررسی قرار گرفته است. سه درصد مختلف الیاف پلی‌پروپیلن در 1% حجمی الیاف فولادی جایگزین شده است. درپایان، خواص مکانیکی نمونه‌های بتن الیافی هیبریدی فولادی _ پلی‌پروپیلن شامل طاقت خمشی، مقاومت خمشی و مقاومت به ضربه با یکدیگر و بتن شاهد مقایسه شده است.
نتایج آزمایش‌ها نشان‌دهنده آن است که الیاف پلی‌پروپیلن قابلیت پل‌زدن بر روی ریزترک‌ها را داشته و اثر ناچیزی بر بهبود رفتار بتن بعد از ایجاد اولین ترک را دارند. هرچه الیاف فولادی با درصد بیشتری از الیاف پلی‌پروپیلن جایگزین شود، میزان مقاومت خمشی، جذب انرژی و مقاومت به ضربه کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Polypropylene _ Steel Fiber Reinforced Concrete

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Ramezanianpour 1
  • Panteh a RashidDadash 2
چکیده [English]

Fiber reinforced concrete (FRC) has been used widely due to its advantages over plain concrete such as high energy absorption, post cracking behavior, flexural and impact strengths, arresting shrinkage crack.
This research discusses the effect of increasing the percentage of polypropylene fiber on flexural toughness and strength of FRC. Three percentages of polypropylene fiber were substituted in 1% steel fiber reinforced concrete (SFRC). Finally, the mechanical properties of three types of hybrid fiber reinforced concretes were compared with each other and with steel fiber reinforced concrete by measuring their flexural toughness and flexural strength. A four-point bending test was adopted to determine the effect of hybrid fibers on crack arresting and post crack behavior.
The research results show that the more the percentage of polypropylene fiber which is substituted in SFRC is, the less the amount of energy absorption and flexural toughness with FRC will be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hybrid fiber reinforced concrete
  • Flexural Strength
  • Flexural toughness
  • Steel Fiber
  • polypropylene fibers
[1]N.Banthia, N. Nadakumar; “Crack growth resistance of hybrid fiber cement composite”, cement and concrete composite, p.p. 3-9, 2003
[2]N.Banthia , M .Sappakittipakom; “Toughness enhancement in steel fiber reinforced concrete through fiber hybridization”, Cement and Concrete Research, p.p. 1366-1372, 2007
[3]P.L. Walton, A.J. Majumdar; “Cement-based composites with mixtures of different types of fiber”,Cement and Concrete Composites, p.p. 209–216,1975
[4]G. Xu, S. Magnani, D.J. Hannant; “Durability of hybrid polypropylene–glass fiber cement corrugated sheets”, Cement and Concrete Composites, p.p. 79–84, 1978
[5]N. Banthia, A. Moncef, K. Chokri, J. Sheng ; “ Uniaxial tensile response of microfiber reinforced cement composites ”, Journal of Materials and Structures, RILEM 28 (183), p.p. 507–517, 1995
[6]S.P. Shah ; “Do fibers increase the tensile strength of cement-based matrices ”, ACI Materials Journal,RILEM 88 (6), p.p. 595–602, 1991.
[7]Qian. CX, Stroeven.P; “Development of hybrid polypropylene–steel fiber reinforced concrete ”,Cement and Concrete Research, p.p. 63-90, 2000..
[8]M. Glavind, T. Aarre; “High-strength concrete with increased fracture toughness ”, Materials Research Society Symposia Proceedings, vol. 211, p.p39–46,1990.
[9]ACI Committee 544; “ State_Of_The art report on fiber reinforced concrete”, American Concrete Institute, 2002.
[10]ASTM C 1018; “ Standard Test Method for Flexural Toughness and First Crack Strength of Fiber Reinforced Concrete (Uing Beam With Third-Point Loading)”, American Society for Testing and Materials, 1990.
[11]ASTM C 1609; “ Standard Test Method for Flexural Performance of Fiber-Reinforced Concrete (Using Beam With Third-Point Loading)”, American Society for Testing and Materials, 2010
[12]Piti Sukontasukkul; “ Toughness Evaluation of Steel and Polypropylene Fibre Reinforced Concrete Beams under Bending ”, ThammasaItnt, J.Sc.Tech, Vol. 9,No. 3, 2005.
[13]Shaikh Faiz Uddin Ahmed, Mohamed Maalej, P. Paramasivam ; “ Mechanical properties of hybrid fiber-reinforced concrete at low fiber volume fraction”, Construction and Building Materials, 21,p.p1088–1097, 2007.
[14]Wu Yao, Jie Lib, Keru Wu; “ Mechanical properties of hybrid fiber-reinforced concrete at low fiber volume fraction”, Cement and Concrete Research, 33, p.p27–30, 2003