شکل پذیری اعضاء خمشی بتن مسلح پرآرمه ساخته شده با بتن مقاومت بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان

2 دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

شکست اعضاء بتن مسلح (با فولاد زیاد) ساخته شده از بتن مقاومت بالا، ترد و ناگهانی است، بنابراین بررسی شکل‌پذیری چنین اعضایی اهمیت ویژه دارد. بدین منظور در تحقیق حاضر تعداد شش عدد تیر دارای بتن با مقاومت بالا با درصد فولاد کششی و فشاری متغیر شده ساخته و به کمک نصب ابزارهای دقیق اندازه‌گیری، بصورت آزمایشگاهی بررسی شدند. تیرها تحت بار فزاینده تا مرحله تخریب، بارگذاری شده و مقادیر کرنش میلگردهای طولی کششی و فشاری و همچنین کرنش فشاری بتن همراه با خیز در چند نقطه در طول تیر در حین افزایش بار ثبت شد. بمنظور بررسی تاثیر فولاد فشاری بر شکل‌پذیری، نتایج بدست آمده از تیرهای دارای فولاد مضاعف با نتایج تیرهای مشابه دارای فقط فولاد کششی مقایسه شده است. نتایج تحلیل آزمایشگاهی با نتایج تئوری برگرفته از آیین‌نامه‌های CSA و ACI مقایسه شده است. در این مقاله همچنین مقایسه شکل‌پذیری جابجایی و شکل‌پذیری انحناء اعضاء نیز صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ductility Performance of Heavily Steel Reinforced Concrete Flexural Members with High Strength Concrete

نویسندگان [English]

  • Yaser Sharifi 1
  • Aliakbar Maghsoudi 2
چکیده [English]

The nature of fracture in reinforced high strength concrete (HSC) members is brittle and therefore in the seismic areas the ductility investigation of heavily reinforced HSC members is important. Six reinforced HSC beams with different percentage of tensile and high compression bars with attaching electrical strain gauges cast and loaded experimentally up to failure. During the test, the strains on the concrete middle face and on the tension and compression bars along with deflection at different points of the span length measured. Ductility of doubly reinforced members was compared with the singly reinforced members. The theoretical results based on ACI and CSA codes have been compared with the experimental results. In this paper, the displacement and curvature ductility of such members are also reported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ductility
  • HSC
  • heavily reinforced members
  • codes
[1]تاریویردیلوی اصل، سعید.، "بررسی تجربی و تئوریک پارامترهای موثر در شکل پذیری اعضاء خمشی بتن مسلح"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ١٣٧٣
[2] مقصودی، علی اکبر.، قنبری ننیز، فرهاد.، محمد حسنی، محمد.، "شکل پذیری تیرهای بتن مسلح دارای بتن با مقاومت بالا ی کم آرمه" اولین کنگره ملی مهندسی ، عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، کد مقاله ١٠٢١ .١٣٨٣
[3]مقصودی، علی اکبر، شٌکل پذیری سازه های بتن آرمه ویژه مناطق زلزله خیز ،ٌ انتشارات دانشگاه شهید باهنر . کرمان، ١٣٧٥
[4]مقصودی، علی اکبر، اکبرزاده بنگر، حبیب آٌنالیز شکل پذیری تیرهای محصور شده دارای بتن مقاومت بالاٌ اولین کنگره مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف،تهران، ١٣٨٣ ، کد مقاله ١٠٢٤
[5]Ashour, A.A., “Effect of Compressive Strength and Tensile Reinforcement Ratio on Flexural Behavior of High-Strength Concrete Beams,” Engng. Struct. J.,2000, pp. 413-423.
[6]Mattock, A.H., “The Rotational Capacity of Hinging Region in Reinforced Concrete Beams", Proceedings of the International Symposium on Flexural Mechanics of Reinforced Concrete, ASCE-ACI,Miami, Nov., 1964, pp. 143-181.
[7]Corley, W.G., “Rotational Capacity of Reinforced Concrete Beams,”Proc-American of Civil Engineers, J.Struct, Div. 92(ST5), 1966.
[8]Tsong, Y., Yue, L.H., Jaw, W.T., “Amelioration of Sttirrup and Compression Reinforcement on the Ductility of Reinforced High-Strength Concrete Beam,” Proceeding of the sessions related to seismic engineering and structures congress, San Francisco,
CA., 1989, pp. 569-604.
[9]Blume, J.A., Newmark, N.M., and Coring, L.H., “Design of Multi Story reinforced Concrete Buildings for Earthquake Motions,” Portland Cement Association, 1961.
[10] ACI Committee 363, “Review of ACI Code for Possible Revisions for High-Strength Concrete,”American Concrete Institute, Detroit, 2005.
[11]CSA Technical Committee, “Design of Concrete Structure for Buildings,” CAN3-A23.3-M94, Canadian Standards Association, Rexdale, Ontario,2004.