بهینه‌سازی کاربرد جداگرهای پی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

2 ویسنده مسئول و کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

جداسازی لرزه‌ای، یک روش نسبتا جدید مورد استفاده در ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله است که مبنای آن کاهش نیروهای وارده بر سازه، به جای افزایش ظرفیت سازه برای تحمل بارهای جانبی، است. با وجود پیشرفت‌های اخیر و تحقیقات فراوان صورت گرفته، مقایسه اقتصادی این روش با سایر روش‌ها و گرایش‌های بیش از حد محافظه کارانه­ی آئین‌نامه‌ها، هنوز به‌عنوان موانع گسترش سراسری این فناوری به حساب می‌آیند. بنابراین در این مقاله با هدف قرار دادن بحث اقتصادی این مقوله و در نظر گرفتن وضعیت آیین‌نامه‌های موجود و توجه به مسائل کاربردی و عملی و همچنین با اعمال تغییراتی در روند متداول طراحی جداسازها و بهره­گیری از روش بهینه­سازی الگوریتم ژنتیک، برنامه‌ای در محیط برنامه­نویسی فرترن نوشته شده که این برنامه در حقیقت ترکیبی از برنامه طراحی جداسازها و برنامه بهینه­سازی الگوریتم ژنتیک بوده و هدف اصلی آن کاهش هزینه‌های مربوط به جداسازی سازه‌ها با توجه به ملاحظات کاربردی و عملی این فناوری است. این برنامه قادر است تا بر اساس ابعاد زمین مورد‌نظر، پلان‌های مختلف ستون­گذاری را با در نظر گرفتن مسائل مرتبط با روسازه و همچنین مسائل اجرایی بررسی نموده و پلانی که منجر به تولید سامانه جداساز با هزینه­ی کمتری باشد را به‌عنوان پلان پیشنهادی معرفی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization Of The Base Isolators Application Using Genetic Algorithm

نویسندگان [English]

  • Ali Komak Panah 1
  • Seyed majid Sabzpooshan 2
چکیده [English]

Quake isolation is a comparatively new method for designing earthquake-resisting buildings. Instead of increasing the resistance of the structure against lateral pressures, this method is based on reducing the pressures on it. Economic expenses comparing with other methods are against widespread application of this technology. Therefore, this paper; aiming at the economic aspects of this method, considering the present approach of the codes, focusing on this method’s applicatory and practical aspects, making changes in prevailing processes of designing structures, and using optimization technology of genetic algorithm; presents a program in Fortran environment. This program is, in fact, a combination of the programs of isolation designing and that of genetic algorithm optimization, and its main goal is to reduce the expenses of isolating structures, considering the applicatory and practical aspects of this technology. Based on the dimensions of a certain site, this program is able to examine the various plans of columniation while considering the matters related to superstructure and implementation and finally suggest a plan which leads to the production of an isolation system with lower expenses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quake isolation
  • Economical costs
  • FORTRAN programming
  • optimized model
[1]چوپرا، آنیل، ترجمه طاحونی، شاپور؛ دینامیک سازهها و تعیین نیروهای زلزله (نظریه و کاربرد) ، انتشارات علم و
. ادب، ۱۳۸۵
[2] خشای، امیرحسین؛ تهیه مدل رفتاری جداساز یونیورسال در سازههای بلند؛ پایاننامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر علی کمک پناه، دانشکده فنی . مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۶
[3] نجفی زاده چناری، جعفر؛ بهینهسازی گروه شمعهای عمیق، پایاننامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر علی کمک پناه، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس،.۱۳۸۳
[4]Farzad Naeim, James M. Kelly; Design of Seismic Isolated Structures: From Theory to Practice, John Wiley & Sons, Inc, 1999.
[5]R.I. Skinner, W.H.Robinson, G.H. Mcverry, An Introduction to Seismic Isolation, 1994.
[6]F. Naeim; “Seismic Design Handbook”, Chapter 13 by Ronald L. Mayes, “Design of Structures with Seismic Isolation”, Van Nostrand Reinhold, 1989.
[7]James M. Kelly; “Aseismic and base isolation: review bibliography”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 5, No. 3, 202-216,1986.
[8]http: //www.robinsonseismic. Com
[9]Kelly, James M.; “Earthquake- Resistant Design with Rubber”, Second Edition, Springer, London, 1997.
[10]Division IV-Earthquake Design, Uniform Building Code, Volume 2, 1997.
[11]D.E.Gold berg; “ Genetic Algorithms in search, optimization and machine learning”, Addison Wesley.
[12]S.Pourzeynali, M.Zarif; “Multi- objective optimization of seismically isolated high-rise building structures using genetic algorithme”,Journal of sound and vibration, Vol.311, pp.1141-1161, 2008.
[13]R.S.Jangid; “optimum lead-rubber isolation bearings for near-fault motions”, Engineering structures, vol 29, pp.2503-2573, 2007.
[14]Michael D. Symans; “Seismic protective systems: Seismic Isolation”, FEMA 451, Design Examples,Chapter 15.
[15]PEER Strong Motion Database Record, http://www.peer.Berkeley.edu.
[16]Appendix chapter 16, Division IV- Earthquake Regulations for Seismic- Isolated Structure,Uniform Building code, Appendix, 1997.
[17]CSI Analysis Reference Manual, Computers and structures, Inc., 2005.
[18]H.S. Kim, P. Roschke; “GA – fuzzy control of smart base isolated benchmark building using supervisory control technique”, Advances in Engineering Software, Vol 38, pp. 453-465, 2007.
[19]A. Kaveh, M. Shahrouzi; “Simulated annealing and adaptive dynamic variable band mutation for structural optimization by genetic algorithms”,Asian journal of civil engineering, Vol 7, pp. 651-670, 2006.
[20]Rajeev, S and Krishnamoorthy, P; “Discrete optimization of structure using genetic algorithm”,Journal of structural Engineering, ASCE., Vol. 118,No.5, pp.1233-1250.