موضوعات = مهندسی معدن و متالورژی
تعیین عیار‌حد معادن سنگ آهن با در نظر گرفتن هزینه‌های توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1403

10.22060/ceej.2024.22887.8066

مجتبی جهانی؛ مجید عطائی پور؛ زینب جهانبانی


بررسی عوامل مؤثر بر ناپایداری تونل با استفاده از رویکرد آماری

دوره 55، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 185-200

10.22060/ceej.2022.21540.7757

مرتضی جوادی اصطهباناتی؛ فاطمه محمدی؛ رامین رفیعی


تولید سنگ مصنوعی از ضایعات سنگ تزئینی

دوره 50، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 453-460

10.22060/ceej.2017.12563.5230

زهرا سپهوند؛ کیانوش بارانی بیرانوند