موضوعات = مدل سازی حمل و نقل
ارائه‌ی مدل رگرسیونی چندگانه وزنی برای تورهای کاری سفرهای درون‌شهری در رویکرد فعالیت- مبنا

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 139-148

10.22060/ceej.2016.699

علیرضا ماهپور؛ سید احسان سید ابریشمی؛ امیررضا ممدوحی؛ امیرحسین باغستانی