نقش الگوی اتصال مرکز ناحیه‌ها بر نتایج تخصیص ترافیکـ (مطالعه موردی شهر قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در ادبیات برنامه‌ریزی حمل‌ونقل جهت برقراری ارتباط بین جانب عرضه (شامل شبکه معابر) و جانب تقاضا (شامل ناحیه‌های ترافیکی)، نیاز به تعریف مرکز ناحیه و کمان اتصال است. انتخاب مرکز ناحیه و کمان‌های اتصال معمولاً بر اساس تجربه، قضاوت کارشناسی و شناخت محقق از شبکه حمل‌ونقل صورت می‌گیرد، که با وجود اهمیت بسیار، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی مقاله حاضر، تحلیل کمی نقش الگوی اتصال‌ها بر نتایج تخصیص ترافیک استاتیک است. با استفاده از روش تخصیص تعادل کاربر، سناریوهای مختلف اتصال، از تنها یک اتصال برای هر ناحیه تا تمام اتصال‌های ممکن، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. جهت پیاده‌سازی این مفاهیم به شکل کمی، از مدل شبکه معابر شهر قزوین با 113 ناحیه ترافیکی و حدود 400 هزار نفر جمعیت، به عنوان مطالعه موردی، استفاده می‌شود. نتایج اجرای شش سناریوی مختلف، به عنوان نمونه، نشان می‌دهد که تغییر نحوه و تعداد اتصال‌ها می‌تواند تا 10 درصد بر متوسط حجم تردد در معابر و تا 20 درصد بر کل مسافت پیموده شده و زمان صرف شده در شبکه تأثیر داشته باشد؛ همچنین تعدد سناریوهای ممکن و تنوع معیارهای ارزیابی، که باعث دشواری ایجاد الگوی اتصال بهینه می‌شود، بر نقش این عناصر مجازی در فرآیند تخصیص تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Connector pattern on Traffic Assignment Results;Case Study: Qazvin

نویسندگان [English]

  • M. Bashirinia
  • A. R. Mamdoohi
Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In Transportation Literature, in order to relate supply (street network) and demand (Traffic Zone) definition of centroid and its connector(s) is essential. Centroid and its connector(s) selection, despite its importance, are usually done based on the general knowledge of researcher from network, his/her judgment and experiment. The main purpose of this paper is to investigate the effect of centroid connection pattern on static traffic assignment. Using User Equilibrium approach, different scenarios of connections from one connector to all the possible connectors got evaluated. This issue is investigated in Qazvin network which has 113 traffic zones and approximately 400 thousands inhabitants. Applying 6 different scenarios showed that amending in pattern and number of connectors would result 10 percent change in average link volumes and about 20 percent change in total vehicle-kilometer of network. As a result of connection pattern and assessor multiplicity, it is difficult to specify the optimum pattern; this difficulty indicates the effects of connector pattern on traffic assignment results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Centroid
  • Connector
  • Static Traffic Assignment Model
  • User Equilibrium
  • Sensitivity analysis
[1] M., Friedrich; M., Galster; Methods for Generating Connectors in Transport Planning Models, Transportation Research Record, Vol. 2132, pp. 133‑142, 2009.
[2] G., Ayfadopoulou; I., Stamos; Dynamic Traffic Assignment Based Evacuation Planning for CBD Areas, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 48, pp.1078‑1087, 2012.
[3] D., Peng; T., Zongzhong; Path-Flow-Based Cross-Resolution Conversions for Simulation Model,Transportation Systems Engineering and Information Technology, Vol. 13, pp. 27‑33, 2013.
[4] Z., Qian; H. M., Zhang; On Centroid Connectors in Static Traffic Assignment: Their Effects on Flow Patterns and How to Optimize their Selections, Transportation Research Part B, Vol. 46, pp. 1489‑1503, 2012.
[5] S., Boris; Criticism of Generally Accepted Fundamentals and Methodologies of Traffic and Transportation Theory: A Brief Review, Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 392, pp. 5261‑5282, 2013.
[6] P., Parthasarathi; D., Levinson; Post-construction Evaluation of Traffic Forecast Accuracy, Transport Policy, Vol. 17, pp. 428‑443, 2010.
[7] W., Horner; A Combined Cluster and Interaction Model: The Hierarchical Assignment Problem, Geographical Analysis, Vol. 37, pp. 315‑335, 2005.
[8] K. T., Chang; Z., Khatib; Y., Ou; Effects of Zoning Structure and Network Detail on Traffic Demand Modeling, Environment and Planning B: Planning and Design, Vol. 29, pp. 37‑52, 2002.
[9] L., Martinez; J., Viegas; E. A., Silva; Zoning Decisions in Transport Planning and their Impact on the Precision of Results, Transportation Research Record, Vol. 1994,pp. 58‑65, 2007.
[10] J., Jeon; S., Kho; J., Park; Effects of Spatial Aggregation Level on an Urban Transportation Planning Model, KSCE Journal of Civil Engineering, Vol. 16, pp. 835‑844, 2012.
[11] L., Martinez; J., Viegas; E. A., Silva; A Traffic Analysis Zone Definition: A New Methodology and Algorithm, Transportation, Vol. 36, pp. 581‑599, 2009.
[12] L., Martinez; A., Kieffer; J., Viegas; An Integrated Application of Zoning for Mobility Analysis and Planning: The Case of Paris Region, 12th World Conference on Transport Research, Lisbonne: Portugal, 2010.
[13] J., Jeon; S., Kho; D., Kim; Interactions of Aggregated Zoning and Network Systems: A Case Study of Seoul City, Eastern Asia Society for Transportation Studies,Vol. 8, pp. 211‑227, 2010.
[14] M., Patriksson; The Traffic Assignment Problems- Models and Methods, Linkopring Institute of Technology,Linkopring, Sweden, 2003.
[15] V. M., Tom; Introduction to Transportation Engineering, Chapter 10, NPTEL, 2006.
[16] K. R., Overgaard; Urban Transportation Planning: Traffic Estimation, Traffic Quarterly, pp. 197-218, 2004.
[17] A., Mamdoohi, A., Mahpur, M., Dindar, Define Optimum Number of Connectors Based on Closeness of Assignment Results to Observed Link Volumes;Case Study: Mashhad City, Transportation Engineering Journal, No. 4, 2010 (in Persian).
[18] Institute of Transportation Studies & Research (ITSR), Sharif University of Technology, Trip Generation and Attraction Models, Mashhad Transportation and Traffic Master Plan; Report No. 76-02, 1997 (in Persian).
[19] Arman Taradod Pars (ATP) firm and AtieSaz Company, Qazvin City Traffic Assignment Model, Qazvin Transportation and Traffic Master Plan, 2013 (inPersian).