تحلیل و بررسی روش های اجرای پروژه از دیدگاه کارفرمایان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در طرحهای صنعتی نظیر صنایع نفت، نیروگاهها و طرحهای زیربنایی که به گونه­ای بارز از تحولات فن آوری تاثیرمی­پذیرند استفاده از روشها و ساختارهای نوین مدیریت، اجتناب ناپذیر است . مدیران پروژه ها باید با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی در این زمینه، از کاربرد روشهای ناکارآمد سنتی رهایی یافته تا بتوانند بوسیله روشهای جدید، پروژه های اجرایی خود را در محدوده زمان و بودجه مشخص با کیفیت مطلوب انجام دهند. در کشور ایران نیز بدلیل روند رو به رشد سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ بویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، بکار گیری و بهبود روشها و ساختارهای نوین مدیریت پروژه به منظور دستیابی به اهداف برنامه های توسعه اقتصادی – اجتماعی لازم است. در این تحقیق، ابتدا بصورت کوتاه 3 روش متداول اجرای پروژه (مدیریت اجرا ، طراحی- قرارداد-ساخت، طرح و ساخت) معرفی و سپس بمنظور آشنائی با سلایق و نحوه تفکر کارفرمایان ایرانی در خصوص روشهای مذکور، از ده کارفرما با سابقه اجرائی هر سه روش نظرخواهی گردیده و پس از تجزیه و تحلیل نظرات ایشان بر اساس روشAHP ، در نهایت میزان مقبولیت هر یک از روشها از نظر کارفرمایان ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Project Delivery Methods in Iran(Owner Attitude)

نویسندگان [English]

  • M. H. Sebt
  • V. Golbabapour
چکیده [English]

   Projects in oil and power plant industries as well as other infrastructure projects are highly affected by technological developments. Therefore implementation of modern methods and new management technique is inevitable. Recent improvements have enabled the project managers dispense with often unefficient traditional methods and to fulfill the projects with higher quality within pre-assumed duration and budget.
In Iran, investment in oil, gas and petrochemical industries is growing exponentially. Therefore, to achieve the economical and social development, it is vital to improve the methods of managing theses projects.
This paper compares different methods of constructional contracts in Iran with each other. Comparison of the methods has been assessed on different owner's viewpoints using AHP model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • Design-Build
  • Project management
  • Design
  • Contract
[1]،  قدسی پور سید حسن؛ فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP . انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ١٣٧٩
[2] امام جمعه زاده، محمدحامد، سیستمهای مختلف اجرای پروژه و پیشنهاد نحوه انتخاب سیستم بهینه برای اجرای طرحهای کشور،مرکر آموزش مدیریت صنعتی، ۱۳۷۸
[3]Songer A.D. & Molenaar K.R.; Selecting design-build : public and private sector owner attitudes; University of Colorado Boulder, Colo., 1997.
[4]Konchar Mark & Sanvido Victor; Comparison of US project delivery system; Journal of construction engineering & management. Vol. 124, No. 6,Nov./Dec. 1998.
[5]American Society of Civil Engineering; Design-Build in the Federal sector, a report of task committee on design-build, American Society of Civil Engineering,1992.
[6]Songer A.D. & Molenaar K.R; Selection factors and success criteria for design-build in U.S. and U.K.;University of Colorado Boulder, Colo., 1997.
[7]Pocock J.B & Liu L.Y.; Alternative approach to projects: Better or worse?; the military Eng. No. 578,1996.