ارزیابی تغییر شکل دائم آسفالت متخلخل پلیمری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پدیده آب لغزی(Hydroplaning)در مناطقی با میزان بارندگی زیاد، باعث کاهش ایمنی در راه­ها گردیده است. ایجاد یک لایه آسفالت متخلخل با فضای خالی بالای حدود ١٨ درصد، می­تواند آب را از روی راه دور و به صورت   زه­کش از جاده خارج نماید، از طرفی وجود این لایه می­تواند عامل کاهش آلودگی صدا گردد. پائین بودن استحکام، پایداری، خصوصیات مکانیکی و بالا بودن میزان تغییر شکل دائمی، از محدودیت­های استفاده از آسفالت متخلخل بشمار می­آید .در این پژوهش تأثیر پلیمرهایSBR , APPبر روی تغییر شکل دائم آسفالت متخلخل مورد ارزیابی قرار می­گیرد.
گزینش بهترین دانه­بندی برای ایجاد فضای خالی بالای ١٨ درصد  و طرح اختلاط آسفالت با استفاده از روش کانتابرو از کارهای مهم این پژوهش بود . نتایج آزمایش­ها نشان دادند که افزودن پلیمر باعث افزایش وزن مخصوص، افزایش درصد فضای خالی آسفالت و تقویت، استحکام و پایداری آسفالت متخلخل خواهد شد. در زمان آزمایش خزش آشکار گردید که آسفالت متخلخل با قیر اصلاح شده پلیمری، کمترین تغییر شکل اولیه و همچنین تغییر شکل دائم را نسبت به نمونه ساخته شده با قیر خالص داشته است. افزودن پلیمر باعث افزایش مقادیر بازگشت ویسکوالاستیک، افزایش مدول سفتی در تمامی دماها و تنشهای اعمالی و همچنین تغییر شکل خزشی کمتری در آسفالت متخلخل شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Permanent Deformation of Polymer Modified Porous Asphalt

نویسندگان [English]

  • E. Hesami
  • A. Khodaee
  • F. Moghadasnejad
چکیده [English]

Hydroplaning phenomenon in rainy areas has caused the reduction of safety in the roads. Using a layer of porous asphalt with void about 18% can drain the water from the road and send it out, It also can decrease sound pollution. Low stability and durability and mechanical characteristics of this asphalt and high permanent deformation are limitations of porous asphalt. In these study effects of SBR and APP polymers on porous asphalt regarding permanent deformation was evaluated.
Choosing the best aggregate for creating void above 18% and mix design of asphalt through use of cantabero method were the important parts of the study. The results of experiments showed that adding polymer increases specific weight, improving percentage of the void in asphalt, and amplifying strength and stability of porous asphalt.
During the creep test, it was determined that porous polymer modified bituminous mixtures will have the
least primary and permanent deformation than the specimens were made with pure bitumen. Adding polymer causes more amount of viscoelastic recovery, increase of stiffness modulus in all temperatures and all stresses and also decreases of creep deformation in porous asphalt. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Porous Asphalt
  • Permanent Deformation
  • Cantabero
  • Viscoelastic
  • Stiffness modulus
[1]Colwill, D.M.; G.J Bowskill; J.C. Nichols; M.E. Daines; “Porous asphalt Trials in United Kingdom”,Transportation Research Record, 1427, National research Council, Washington, D.C., pp. 13 –21,1999.
[2]Isenring, T.; Harald, k.; Scazziga, I.; “Experience with Porous Asphalt in Switzerland”, Transportation Research Record 1265, P.P. 41 – 53, 2000.
[3]Smith, R.W.; Rice, J.M.; Spelman, S.R.; “Design of Open-Graded Asphalt Friction Courses”, Report FHWA-RD-74-2, Federal Highway Administration,2001.
[4]Watson, D.; A. Johnson; D. Jared; “Georgia Department of Transportation’s Progress in Open Graded Friction Course Development”, Transportation Research Record, 1616, National research Council,Washington, D.C., pp. 30-33, 2003.
[5]Huet, M.; A., Boissoudy; J., Gramsammer; A., Bauduin; J., Samanos; “Experiments with Porous Asphalt on the Nantes Fatigue Test track”, In Transportation Research Record 1265, National Research Council, Washington, D.C., pp. 54-58,1990.
[6]Mallick, R.B.; kandhal, P.S.; watson, D.E.; “Open graded asphalt friction course - State of the practice”,NCAT Report, NO.2000-1, 2004.
[7]حسامی، سعید؛ ارزیابی خصوصیات مکانیکی آسفالتهای نفوذناپذیر )ماستیکی( با قیرهای اصلاح شده پلیمری”، پایاننامه دکترا، دانشگاه علم و صنعت ایران،.١٣٧٩
[8]Mallick, R.B.; kandhal, P.S.; Cooley, L.A.; Watson, D.E.; “Design, construction and performance of newgeneration open-graded friction course”, NCAT Report, NO. 2000-01, 2004.
[9]Yang, H.; Pavement analysis and design, Prentice - hall, Inc, 1993.
[10]Tawadzki, J.; “Adaptation of a creep test for evaluation of the permanent deformation of bituminous mixes”,Mechanical test for bituminous materials, RILEM,ISB9054108762, 1997.