ارزیابی تأثیر اضافه مقاومت در رفتار لرزه‌ای قابهای خمشی فولادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آئین‌نامه‌های معتبر جهان نظیر2000IBC و یا2000NEHRP در چند سال اخیر توجه خاصی به ضریب اضافه مقاومت (Overstrength Factor) در سازه‌ها نموده‌اند. تأثیر این پارامتر در حفظ ایمنی سازه‌ها در برابر زلزله به وضوح آشکار است. این پارامتر به همراه ضریب قابلیت اعتماد/ درجه نامعینی که کنترل کنندة تأمین اضافه مقاومت مورد نیاز سازه می‌باشد، از سال 1997 در آئین‌نامه‌های یاد شده مطرح گردید. تشریح پارامتر اضافه مقاومت و عوامل مؤثر بر آن، نقش آن در رفتار لرزه‌ای سازه‌ها، بیان کم‍ّی آن در قابهای خمشی فولادی از طریق انجام تحلیل‌های غیرخطی تحت بارگذاری جانبی استاتیکی افزاینده (Push Over) و همچنین تعیین مقدار این ضریب در نقطة عملکرد سازه (Performance Point) بخشهایی از این مقاله را تشکیل می‌دهند. همچنین این مطلب که " آیا مقدار اضافه مقاومت نامشخصی که طی طراحی در سازه‌‌ها ایجاد می‌شود، برای آنها کافی است و یا اینکه باید مقدار مشخصی اضافه مقاومت در سازه‌ها ایجاد شود تا سازه‌ها عملکرد مناسبی در رفتار غیرخطی داشته باشند" مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مقاله هشت قاب خمشی با تعداد طبقات و دهانه‌های مختلف در دو سیستم قاب خمشی فولادی معمولی و ویژه مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. این قابها بر اساس دو آئین نامة استاندارد 2800 ایران (ویرایش دوم) و IBC2000 آمریکا طراحی و میزان تأمین اضافه مقاومت مورد نیاز سازه ها تعیین و بر اساس ضوابط هر دو آئین نامه مقایسه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Assessment the Effect of Overstrength Factor in Seismic Behavior of Steel Moment Resisting Frames

نویسندگان [English]

  • A. Nicknam
  • R. Hashemi
چکیده [English]

In recent years, the world - wide standard codes such as IBC2000 and NEHRP2000 have paid special attention to the coefficient over-strength factor. The effect of this parameter on saving the safety of structures from earthquake is quite postulated. This parameter associated with the Redundancy/ Reliability factor by which  the structural safety is controlled  is added into the above mentioned Codes from 1997.  Describing the over-strength parameter, the role of effective factors on it,  it's role on the seismic behavior of structure, quantitative description  of the problem in terms of performing linear and non-linear analyzing of selected structures under incremental push-over analysis and determining this factor in performance pint of the structures constitute some sections of this article. Moreover, an important issue concerning the following question is investigated. That is, "Dose the unknown over-strength factor value incorporated in the structure through the design procedure suffices the structures for being safe or it should be sufficiently induced in structures for responding an appropriate non-linear performance".
In this article eight Moment Resisting Frames (MRF) with different number of stories and bays in two different systems, ordinary and special are studied and the results are assessed. These structures have been designed according to The Iranian standard 2800 and American IBC2000 Standard and the required over-strength values produced by the design procedure are determined and the results obtained from both Codes are compared and evaluated. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Over-Strength Factor
  • Redundancy/ Reliability factor
  • Steel Moment Resisting Frame
  • Push-over loading
[1]Uang, C.M., “Establishing R (or Rw ) and Cd Factors for building Seismic provisions.” J. strct. Engrg., Vol. 117 ,No. 1, PP. 19-28, ASCE, 1991b
[2]Whittaker, A. S., Uang, C.-M., and Bertero, V. V. (1989). “Experimental behavior of a dual steel system.”J. Struct. Engrg., ASCE, 115(1), 183-200
[3]Assaf, A. F. (1989), “Evaluation of structural overstrength in steel building systems.” Thesis presented to Northeastern University , at Boston, Mass.
[4]Calderoni, B. and Ghersi, A. and Rinaldi, Z. (1996)“Statistical Analysis of Seismic Behaviour of Steel Frames: Influence of Overstrength” J. Construct. Steel Res. Vol. 39, No. 2, pp. 137-16101.
[5]Whittaker, A., Hart, G. and Rojahn, C.(1999) “Seismic Response Modification Factor”J. Struct. Engrg. Vol. 125,No.4, PP.438-443
[6] Uang, C.M., 1993 “Evaluation of two – level seismic design procedure” Earthquake Spectra, 9. 121-135
[7]FEMA. “NEHRP recommended provisions for seismic regulations for new buildings” (1997 edition): part 1_provisions; part 2_commantry. Washington DC:BSSC, 1997.
[8]Song, S.H., and Wen Y.K. (2000). “Redundancy of Dual Systems Under Earthquake Loads.” 8th ASCE Specialty Conference on Probabilistic Mechanics and Structural Reliability. PMC2000-145.
[9]Applied Technology Council (ATC) (1994), “A critical review of current approached to earthquake – resistant design.” Final Draft, ATC-34, Redwood city, Calif
[۱۰]International Code Council, INC., Southern Building Code Congress International, INC., International Conference of Building Officials. & Building Officials and Administrators International, INC. “International Building Code”
[۱۱]Bertero, R. D. and Bertero, V. V. (1999), “Redundancy in Earthquake – Resistant Design” ASCE, J. Struct.Engrg. Vol. 125(1), PP. 81-88
[۱۲]Miranda, E., and Bertero, V. V. (1994). “Evaluation of strength reduction factors for earthquake – resistant design.” Earthquake Spectra, 10(2), 357-379
[۱۳]Uang, C.M. “Seismic force reduction and displacement amplification factors” 10th world conference of earthquake engineering. Madrid, Spain, 1992, PP. 5875-5880
[14]مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن؛ "آئیننامه طراحی ؛ ساختمانها در برابر زلزله )استاندارد ۲۸۰۰ ایران( ویرایش ۲نشریه شماره ۲۵۳ ؛ چ ۵؛ تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و. مسکن؛ ۱۳۷۹
[15] مقررات ملی ساختمان؛"مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان "دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان؛ چ ١
[16]مقررات ملی ساختمانی ایران؛ "مبحث ۱۰ : طرح و اجرای ساختمانهای فولادی "دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان؛