موضوعات = آب و سازه های هیدرولیکی
پاکسازی خاک آلوده به گازوئیل با استفاده از سورفکتانت‌های شیمیایی و بیولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1403

10.22060/ceej.2024.21362.7697

نادر مختارانی؛ سحر منصوری


ارزیابی راهکارهای سازگاری با تغییراقلیم و الگوی اقیانوسی (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبریز گاوخونی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1403

10.22060/ceej.2024.22691.8028

مازیار مسعودیان؛ حمید کاردان مقدم؛ سیده هدی رحمتی


پیش‌بینی دبی ورودی روزانه سد سفیدرود با الگوریتم‌های فراابتکاری ترکیبی با سیستم استنتاج عصبی فازی

دوره 56، شماره 1، 1403، صفحه 3-22

10.22060/ceej.2024.21634.7784

حسین حکیمی خانسر؛ جواد پارسا؛ عمران مومنی کلشتری؛ نوربخش کرمی؛ معین خوشدل سنگده


کالیبراسیون ضریب دبی جریان غیردائمی در سرریز کرامپ

دوره 55، شماره 11، بهمن 1402، صفحه 2327-2342

10.22060/ceej.2023.22166.7918

محمدحسین بدیعی؛ علی خوش فطرت؛ محسن سعادت


ارزیابی روش ترکیبی دکانولوشن – الگوریتم ژنتیک در استخراج نمودار زمان-مساحت

دوره 55، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 1159-1178

10.22060/ceej.2023.21068.7663

محمد محمدی هاشمی؛ بهرام ثقفیان؛ محمود ذاکری نیری؛ محسن نجارچی


ارزیابی اثرات آبگیری سد سیمره بر تراز آب زیرزمینی پیرامون ساختگاه و آبدهی چشمه‌های پائین‌دست

دوره 55، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 1179-1194

10.22060/ceej.2023.21485.7738

شهداد صفوی؛ شَروین فقیهی راد؛ حمید کاردان مقدم؛ سید محمد هادی مشکاتی؛ حسین شریفی منش؛ حیدر امیر سلیمانی


بررسی حذف نیترات از زه‌آب های کشاورزی با استفاده از فیلتر زهکشی PRB در خاک های لومی و لوم شنی

دوره 55، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 1005-1020

10.22060/ceej.2023.22069.7894

محسن متفرس؛ علی عصاره؛ محمد پروین نیا؛ مهدی اسدی لور؛ داوود خدادادی دهکردی