موضوعات = آب و سازه های هیدرولیکی
ارزیابی روش ترکیبی دکانولوشن – الگوریتم ژنتیک در استخراج نمودار زمان-مساحت

دوره 55، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 1159-1178

10.22060/ceej.2023.21068.7663

محمد محمدی هاشمی؛ بهرام ثقفیان؛ محمود ذاکری نیری؛ محسن نجارچی


ارزیابی اثرات آبگیری سد سیمره بر تراز آب زیرزمینی پیرامون ساختگاه و آبدهی چشمه‌های پائین‌دست

دوره 55، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 1179-1194

10.22060/ceej.2023.21485.7738

شهداد صفوی؛ شَروین فقیهی راد؛ حمید کاردان مقدم؛ سید محمد هادی مشکاتی؛ حسین شریفی منش؛ حیدر امیر سلیمانی


بررسی حذف نیترات از زه آب های کشاورزی با استفاده از فیلتر زهکشی PRB در خاک های لومی و لوم شنی

دوره 55، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 1005-1020

10.22060/ceej.2023.22069.7894

محسن متفرس؛ علی عصاره؛ محمد پروین نیا؛ مهدی اسدی لور؛ داوود خدادادی دهکردی


مدیریت هوشمند فشار در شبکه‌های آبرسانی برای کاهش نوسانات زمانی و مکانی فشار

دوره 54، شماره 10، دی 1401، صفحه 3657-3674

10.22060/ceej.2022.19743.7250

نیوشا هدایتی مرزونی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ ایمان مصلحی؛ مهدی کمیلی