موضوعات = حمل و نقل شهری
استفاده از استنتاج بیز برای همجوشی داده‌های زمان سفر در تونل نیایش

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 4205-4218

10.22060/ceej.2020.18214.6803

سید محمود مصباح؛ ماهان ملاجعفری؛ امیر گلرو؛ زهرا پاکدامن


ارائه مدل بهینه‌سازی تردد با رویکرد کاهش آلودگی هوا (مطالعه‌ی موردی پل صدر تهران)

دوره 52، شماره 10، دی 1399، صفحه 2621-2634

10.22060/ceej.2019.15958.6094

ترکان علیسلطانی؛ مجید شفیع پور مطلق؛ خسرو اشرفی؛ میقات حبیبیان