بررسی پذیرش ربات کالارسان توسط خریداران اینترنتی با استفاده از تئوری انتشار نوآوری و مدل معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

ارسال کالاهای خریداری شده از اینترنت همواره یکی از موارد کلیدی در زمینه‌های حمل و نقل و محیط زیست است. با توجه به افزایش نرخ خرید اینترنتی (به ویژه در دوران همه‌گیری کرونا)، بحث ارسال کالاها به یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌رو برای برنامه‌ریزان حوزه حمل و نقل تبدیل شده است. تکنولوژی‌های جدیدی در مقایسه با روش‌های سنتی ارسال کالا ابداع شده است که از آن جمله میتوان به ربات‌های زمینی کالارسان اشاره کرد. این ربات‌ها نسل جدیدی از تکنولوژی‌های نوظهور برای ارسال سریع کالاها به شمار می‌روند. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر پذیرش این سیستم توسط خریداران اینترنتی در ایران است. بدین منظور مدلی براساس تئوری انتشار نوآوری پیشنهاد گردید. تعداد 287 نمونه از طریق یک پرسشنامه اینترنتی جمع آوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری (روش حداقل مربعات جزئی) مدلسازی شد. نتایج این مدلسازی نشان می‌دهد که متغیرهایی همچون مزیت نسبی، سازگاری و قابلیت مشاهده دارای تاثیر مثبت و پیچیدگی دارای تاثیر منفی بر تمایل خریداران به استفاده از ربات کالارسان می‌باشند. همچنین، رابطه معناداری بین قابلیت امتحان و تمایل به استفاده از ربات کالارسان یافت نشد. نتایج این پژوهش کمک بسیاری از نظر تئوری و کاربردی به برنامه‌ریزان و بازاریابان فعال در این زمینه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring the acceptance of delivery robots by online buyers using diffusion of innovation theory and structural equation modeling

نویسندگان [English]

  • Ali Edrisi
  • Houmaan Ganjipour
Civil Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Last-mile delivery is always one of the key issues in the field of transportation and the environment. Considering the rise in the online shopping rate, last-mile delivery has become one of the most important challenges for logistics service providers. In contrast to traditional delivery methods, new methods have been proposed, including sidewalk autonomous delivery robots (SADRs). These robots are a new generation of emerging technologies for the fast delivery of goods. The present study aims to investigate the factors affecting the adoption of SADRs by online shoppers in Iran. To this end, a model was proposed based on the diffusion of innovation theory (DOI). A total of 287 respondents were surveyed using an online questionnaire, and the partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) was employed for modeling. The results indicated that relative advantage, compatibility, and observability had a positive and complexity had a negative impact on consumers’ intention to use delivery robot. However, no significant relationship was found between trialability and intention. Also, The findings of the present study provide significant theoretical and practical contributions to logistics service providers and marketers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delivery robots
  • Diffusion of innovation theory
  • structural equation modeling
  • Consumer behavior
  • PLS-SEM