دوره و شماره: دوره 56، شماره 2، اردیبهشت 1403، صفحه 123-252