بررسی عددی آبشستگی پایین‌دست سرریزهای کلید پیانویی با استفاده از نرم‌افزار Flow-3D

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی عمران-آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

سرریزهای کلید پیانویی نوع جدیدی از سرریزها می ­باشند که برای بهبود ظرفیت تخلیه سدها طراحی می­ شوند. در این تحقیق با توجه به آزمایشگاهی بودن اکثر مطالعات صورت گرفته روی آبشستگی پایین­ دست سرریزهای کلید پیانویی به مطالعه عددی آبشستگی پایین­ دست سرریزهای کلید پیانویی با استفاده از نرم ­افزار Flow-3D پرداخته شده است. در این پژوهش شبیه‌سازی آبشستگی بستر پایین‌دست دو نوع سرریز کلید پیانویی ذوزنقه‌ای و مثلثی در شرایط هندسی و هیدرولیکی یکسان صورت گرفت. برای کالیبراسیون مدل از مطالعه­ ی آزمایشگاهی قدسیان و همکاران (2021) در شرایط انتقال رسوب استفاده شد، سپس  تعداد 18 شبیه ­سازی عددی برای آبشستگی پایین­ دست دو نوع سرریز کلید پیانویی ذوزنقه­ ای و مثلثی در شرایط تغییرات دبی و عمق پایاب صورت پذیرفت. تغییرات موضعی آبشستگی در سرریز کلید پیانویی ذوزنقه ­ای در عمق­ های پایاب 0/05، 0/075 و 0/1 متر و هر سه دبی 25، 35 و 45 لیتر بر ثانیه کمتر از سرریز کلید پیانویی مثلثی مشاهده شد. با افزایش 2 برابری عمق پایاب در سرریز ذوزنقه ­ای تا 29% و در سرریز مثلثی تا 26/6% از عمق آبشستگی کاسته می ­شود. همچنین با کاهش 44 درصدی دبی در یک عمق پایاب ثابت به ترتیب در سرریز ذوزنقه ­ای و مثلثی 40% و 37/4% کاهش در بیشینه عمق حفره آبشستگی مشاهده گردید. افزایش عمق پایاب موجب اتلاف انرژی جت­ های ریزشی از سرریز شده و با کاهش ظرفیت حمل رسوبات بستر توسط جریان آب، باعث کاهش بیشینه عمق آبشستگی در پایین­دست سرریز­های مورد نظر می ­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical investigation of scour downstream of piano key Weirs using Flow-3D software

نویسندگان [English]

  • Mohammad Dehghan
  • H. Karami
Semnan University
چکیده [English]

In this research, the numerical simulation of the scouring of the downstream bed of two types of trapezoidal and triangular piano key series in the same geometric and hydraulic conditions has been done using the Flow-3D numerical model. To carry out the calibration process of the desired numerical model, the laboratory study of Ghodsian et al. (2021) was used in the conditions of sediment transfer. After the software calibration, the accuracy of the R2 criterion for the longitudinal profile of scour and the maximum depth of scour downstream of the weir was equal to 0.9338 and 0.873, respectively. Eighteen numerical simulations for scour downstream of two types of trapezoidal and triangular piano key weirs were carried out under the conditions of changes in discharge and depth of abutment, and the local changes of scour in a trapezoidal piano key weir at a depth of 0.05, 0.075 and 0.1 meters and all three The flow rate of 25, 35 and 45 liters second was observed less than the weir of the triangular piano key. By doubling the depth of the weir in the trapezoidal weir up to 29% and in the triangular weir up to 26.6%, the scour depth decreases. Also, with a 44% decrease in discharge at a constant depth of the aquifer, a 40% and 37.4% decrease in the maximum scour hole depth was observed in the trapezoidal and triangular weir, respectively. The increase in the depth of the floodplain causes the loss of energy of the falling jets from the weir, and by reducing the capacity of the bed sediments carried by the water flow, it causes a decrease in the maximum scour depth downstream of the desired weirs. It was observed that with the increase of the flow through both types of trapezoidal and triangular piano key weirs in the condition of constant depth of the abutment, the scour rate in the sedimentary bed for both types of weirs approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Triangular piano key weir
  • Trapezoidal piano key weir
  • scour hole
  • Numerical simulation
  • Validation of Flow-3D software
[1] M. Shirian, Numerical Modeling of the Piano Key Weir and Study on geometrical Parameters Function, 2015, (In Persian).
[2] A. Afshar, G. Nik Sefat, Designing hydraulic structures of small dams, University of Science and Iranian industry,  (1367) 320, (In Persian).
[3] A. Ahmadi Dehrashid, S. Gohari, Experimental Study of Downstream Scour of Piano Key Weirs, J. Water and Soil Conservation, 26(1) (2019) 91-109, (In Persian).
[4] A. Mehboudi, J. Attari, S.A. Seyed Abbas Hosseini, M.R. Jalili Ghazizadeh, Experimental study comparing Piano Key weir with artillery and linear Weirs,  , in:  13th Iranian Hydraulic Conference, University of Tabriz, Iran, 2014, (In Persian).
[5] O. Machiels, Experimental study of the hydraulic behavior of Piano Key Weirs, University of Liège, 2012.
[6] A. Ghafouri, M. Ghodsian, C. Abdi Chooplou, Experimental Study on the Effects of Discharge and Tailwater Depth on Bed Topography Downstream of a Trapezoidal Piano Key Weir, Journal of Hydraulics, 15(3) (2020) 107-122, (In Persian).
[7] A. Bey, M. Faruque, R. Balachandar, Two-dimensional scour hole problem: Role of fluid structures, Journal of Hydraulic Engineering, 133(4) (2007) 414-430.
[8] O. Machiels, S. Erpicum, P. Archambeau, B. Dewals, M. Pirotton, Parapet wall effect on piano key weir efficiency, Journal of irrigation and drainage engineering, 139(6) (2013) 506-511.
[9] S. Abbasi, M. Eskandari, Hydraulic behavior of piano key Weir, in:  13th Iranian Hydraulic Conference, Department of Water Engineering, University of Tabriz, 2014, (In Persian).
[10] S. Moradi, H. Shahsavari, A. Arfa, K. Esmaili, Hydraulic Type-A Piano Key weirs Zigzag Lateral Crest, Journal of Ferdowsi Civil Engineering, 33(1) (2020) 1-16, (In Persian).
[11] F. Ahmadi Dehrashid, S. Gohari, Investigating the effect of discharge and tailwater depth on the dimensions of score hole downstream of a Piano Key Weir, in:  International Conference on Civil Engineering, Tehran, 2016, (In Persian).
[12] S. Jüstrich, M. Pfister, A.J. Schleiss, Mobile riverbed scour downstream of a piano key weir, Journal of Hydraulic Engineering, 142(11) (2016) 04016043.
[13] M. Ghodsian, C. Abdi Choploo, A. Ghafouri, Scouring Downstream of Triangular and Trapezoidal Pianos Key Weirs. Journal of Hydraulics, Civil Engineering Journal, 16(2) (2021) 43-58, (In Persian).
[14] K. Morovati, A. Eghbalzadeh, S. Soori, Numerical Study of Energy Dissipation of Pooled Stepped Spillways, Civil Engineering Journal, 2(5) (2016) 208-220.
[15] F. Ahmadi Dehrashid, S. Gohari, Numerical simulation of local scour downstream of Piano Key Weir, Journal of water and soil protection research, 26(1) (2019) 91-109, (In Persian).
[16] C.A. Chooplou, M. Ghodsian, D. Abediakbar, A. Ghafouri, Experimental and Numerical Studies of the Influence of Zigzag Crests with Various Geometries on the Flow Field and Scour Downstream of Rectangular Piano Key Weirs,  (2022).
[17] A.M. Yazdi, S. Hoseini, S. Nazari, M. Fazeli, Numerical and experimental analysis of scour downstream of piano key weirs, Sādhanā, 47(4) (2022) 189.