دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، دی 1392، صفحه 1-115