طراحی بهینه دیوارهای حائل وزنی بتنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم زنبورعسل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک

2 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش خاک و پی، دانشگاه فنی و مهندسی ، دانشگاه اراک

چکیده

هنگام طراحی دیوارهای حائل، ابتدا باید ابعاد اولیه­ای برای آن حدس زده شود. طراح برای انتخاب اولیه ابعاد، از تناسبات منطقی دیوارهای حائل که از تجربیات گذشته بدست آمده است، استفاده می­کند که این ابعاد نسبتی از ارتفاع دیوار هستند. بررسی­ها نشان می­دهد که با تغییر شرایط طرح از قبیل مشخصات پشت دیوار حائل، شرایط زلزله­خیزی منطقه، تخمین ابعاد بدین صورت نمی­تواند جوابگوی یک طرح اقتصادی باشد. در این مقاله با استفاده از بهینه­سازی به کمک الگوریتم ژنتیک و الگوریتم زنبورعسل، ابعاد اقتصادی دیوار در حالات استاتیکی، شبه­استاتیکی و شبه­دینامیکی به گونه­ای ارائه می شوند بطوریکه پایداری دیوار حائل در مقابل لغزش، واژگونی و ظرفیت باربری برقرار باشد و همچنین از لحاظ سازه­ای، اجزای دیوار بتوانند در مقابل نیروهای وارده به خوبی مقاومت نمایند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum Designing Of Concrete Gravitational Retaining Wall by Genetic and Bees Algorithms

نویسندگان [English]

  • Ali Sanaeirad 1
  • Ali nesari 2
1 Assistant professor, Department of Civil Engineering, Arak University, Arak, Iran
2 M.Sc Student, Department of Civil Engineering, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

In order to design retaining walls, first the initial dimensions of the wall should be estimated. In order to choose these dimensions, the designer should use reasonable proportions that were achieved by previous experiences of the designing different retaining walls. These dimensions are introduced based on a ratio of the height of walls. Current reseasrches showed that by changing the conditions such as properties of the backfill materials of the retaining wall, the local seismic conditions, the height of the wall and limitation in choosing the arbitrarily dimensions etc, these estimated dimensions would not be appropriate for an economical design. In this paper, by means of genetic and bees algorithms, economical dimensions of the wall for static, pseudostatic and pseudodynamic loading conditions will be calculated precisely in a such way that stability of the retaining wall against sliding, overturning and bearing capacity are provided. Also from structural consideration point of view, the designed walls could resist appropriately against the applied forces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • genetic algorithm
  • Bee
  • algorithm
  • optimization
  • Concrete Gravitational Retaining Walls
[1]رهایی، علیرضا ،  ”اصول مهندسی پی“، انتشارات . دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران1388
[2]براجا.ام.داس؛ طاحونی، شاپور ،  ”اصول مهندسی ژیوتکنیک، جلد دوم- مهندسی پی“، موسسه . انتشاراتی پارس آیین، ویرایش دوم، 1387
[3] ، ”راهنمای طراحی دیوار حائل“، نشریه شماره 308 انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، .1384
[4] مستوفی نژاد، داوود ،  ”سازه های بتن آرمه“، . انتشارات ارکان دانش، جلد اول، 1388
[5] M.Ghazavi and A. ,“Heidarpour. Optimization of Counterfort Retaining Walls”, Fourth international
Conference of earthquake engineering and seismology, 2003.
[6]M.Ghazavi and S.Bazzazian Bonab.,“Learning From Ant Society In Optimizing Concrete Retaining
Walls”, Journal of technology and education Vol.5,No.3, 2011.
[7] علیرضا، مهدی ،  ” مقدمه ای بر الگوریتم های ژنتیک و کاربرد های آن“، انتشارات زانیس،.1387
[8]Pham DT, Ghanbarzadeh A, Koc E,  Otri S, Rahim S and Zaidi M. ,“The Bees Algorithm. Technical Note”,Manufacturing Engineering Centre,Cardiff University, UK, 2005.
[9]D.T.Pham, M. Castellani, A.Ghanbarzadeh ,“Preliminary design using the Bees Algorithm”,
Manufacturing Engineering Centre,Cardiff University, UK.
[10] Pryanka Ghosh. ,“Seismic Passive Earth Pressure Behind NonVertical retaining Wall Using Pseudo-
Dynamic Analysis”, Geotech Geol Eng 25,p.p.693-703, 2007.
[11] Pryanka Ghosh. ,“Seismic Active Earth Pressure Behind Non-Vertical retaining Wall Using Pseudo Dynamic Analysis”, CAN.Geotech.J.45,p.p.117-123, 2008.