پهنه بندی خطر سقوط سنگ در دامنه های مشرف به مسیر خط راه آهن لرستان با استفاده از GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های ملی و زیر بنایی مربوط به فعالیت های عمرانی در طبیعت می باشد. این سرمایه ها باید با اطمینان کافی و انتخاب شده به مصرف برسند تا متضمن بقا و دوام منافع حیاتی باشند. در این پژوهش پس از برداشت اطلاعات مختلف زاویه شیب، لیتولوژی، طول گسل، طول رودخانه و راه، بارندگی، زمینلرزه و پوشش گیاهی در نقشه سلول بندی شده در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی پردازش صورت گرفته و در نهایت نقشه پهنه­بندی خطر رانش زمین در مسیر راه آهن دورود- اندیمشک ارائه گردیده است. برای تهیه نقشه پهنه­بندی از روش مورا و وارسون و برای اعتبارسنجی این روش از AHP استفاده شده است. زاویه شیب از نقشه رقومی ارتفاعی منطقه بدست می­آید، برای بدست آوردن نقشه رقومی ارتفاعی از نقشه توپوگرافی 1:25000 منطقه استفاده شده است. برای تهیه لیتولوژی منطقه از نقشه­های زمین­شناسی 1:100000 منطقه استفاده شده است. طول گسل، طول راه و رودخانه و پوشش گیاهی از تصاویر ماهواره­ای لندست بدست آمده است. بارندگی و زمینلرزه نیز به ترتیب از داده­های سازمان هواشناسی کشور و موسسه ژئوفیزیک تهران استفاده گردیده است. در پایان نقاط اصلی حادثه­خیز معرفی شده اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rock Fall Zonation Map of Doroud– Andimeshk Railway Track Using GIS

نویسندگان [English]

  • Hosein Hassani 1
  • Mohammad reza Gholinezhad 2
  • Seyavash Tehrani moghadas 2
1 Associate Professor, Department of Mining & Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology
2 M.Sc Student, Department of Mining & Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Significant proportion of national and infrastructure investment devotes to construction activities in nature. These investment must be selected with sufficient confidence to ensure survival and duration of vital interest. In this study after collecting information including slope angle, lithology, fault's length, River's length, Road's length Rainfall, earthquake and vegetation in packed cell map is processed in Geographical  Information System( GIS) . finally landslide hazard zonation in Doroud-Andimeshk railway is presented. Zonation map of the area is prepared using Moora-Varson method  and is validated  using AHP method. Slope angle is obtained from digital elevation map of the area.1/250000 topography map is used to obtain digital elevation map. Lithology map is prepared using 1/100000 geological map. Fault's length, Road's length, river's length and vegetation are obtained from Landsat satellite map. Rainfal and earthquake data are obtained from Meteorology center and Geophysical Institute of Tehran. At the end, the area with high risk of rockfall was introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zonation Map
  • Rock Fall
  • AHP Method
  • Geographical Information System
  • Dorude-Andimeshk Railway
[1]آقانباتی، سیدعلی ،  ” زمین شناسی ایران “، انتشارات سازمان زمین شناسی ایران، ویرایش دوم، 1383 .
[2]احمدی، حسن ،  ” پهنه پندی خطر حرکتهای توده ای با استفاده از دو روش رگرسیون چند متغیره (MR)  و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مجله منابع طبیعی ایران “، جلد 52 ،شماره 4، از صفحه 323 تا336 ، 1382.
[3] حسنی، حسین ، " روش نوین مدیریت ترانشه ها در راه و راه آهن"، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ویرایش اول، 1387
 [4]حسنی، حسین، " مطالعات مطالعات پهنه بندی خطر رانش زمین در مسیر راه آهن قزوین –رشت – انزلی"، وزارت راه و ترابری، 1384
[5]موسوی، سیده فاطمه ،  ” تلفیق سنجش از دور و GIS به منظور پتانسیل یابی مناطق مناسب جهت تغذیه آب زیرزمینی، مطالعه موردی 0 محدوده تاقدیس کمستان “ ،1385 .
[6]Carusio, L. ,“An approach for GIS-based landslide susceptibility zonation: the case of Enna (Italy)”, International Conference on Management of Landslide Hazard in the Asia-Pacific Region, Tokyo, Pages 649-660, 2008.
[7]Chacon.J. ,“Engineering geology maps landslides and geographical information systems”, Bull Eng Geol Environ, 65, Pages 341-411, 2006.
[8]Crosta. G.B., Chen. H. ,“Forecasting hazard scenarios and implications for the evaluation of countermeasure efficiency for large debris avalanches”, Engineering Geology 83, 236– 253, 2006.