موضوعات = اندرکنش خاک و آب و سازه
تعداد مقالات: 10
روش طراحی جدیدی برای طراحی بلوک مهار خطوط لوله انتقال گاز

دوره 53، شماره 4، تیر 1400، صفحه 12-12

10.22060/ceej.2019.16953.6406

اکبر واثقی؛ محمد کرمانی؛ محمد ارزانی شهنی؛ محمد حیدری خواص