استفاده از الگوریتم ژنتیک در طراحی طول مسلح کننده های شیروانی های خاکی مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک

چکیده

دوعامل موثر در تعیین طول مسلح کننده ها در شیروانی های مسلح، یکی تخمین طول تسمه در بخش واقع در محدوده فعال تا محل سطح لغزش و دیگری طول تسمه در بخش واقع شده در خارج از محدوده گسیختگی می باشد. معمولاً تعیین سطح لغزش براساس روش رانکین می باشد و این در حالی است که تاثیر وجود مسلح کننده ها در تعیین سطح لغزش غیرقابل انکار هست و نیاز به بازنگری دارد. به منظور تعیین محل سطح گسیختگی و طراحی طول مسلح کننده‌ها در شیروانی های خاکی مسلح از روش قطعات افقی با فرضیات اسپنسر استفاده شده است. در این روش توده خاک لغزیده و مسلح کننده به قطعات افقی به موازات مسلح کننده‌ها تقسیم می شوند و نیروهای قطعه‌ای و بین قطعه‌ای وارد بر این قطعات تعیین و برای طراحی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اثرات نیروی زلزله به صورت ضرایب شبه استاتیکی افقی و عمودی بر هر قطعه وارد می‌شود. در این مقاله از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک (GA)به منظور تولید سطح لغزش غیر دایره‌ای شیروانی خاک مسلح با ضریب اطمینان یک استفاده شده است . از مقایسه نتایج حاصل از بهینه سازی الگوریتم ژنتیک با نتایج سایر محققین به وضوح مشاهده می‌شود که برای شیروانی های با خصوصیات هندسی، بارگذاری و مشخصات ژئوتکنیکی مشابه روش مورد استفاده در این مقاله نتایج بحرانی‌تری را بدست می‌آورد بنابراین طراحی طول مسلح کننده‌ها با روش ارائه شده قابل اطمینان‌تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Using Genetic Algorithm for Design Length of Reinforcers in Slope Reinforced

نویسندگان [English]

  • ali sanaeirad 1
  • mehdi jalalvandi 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Arak University
2 M.Sc Student, Soil Mechanics, Arak University
چکیده [English]

Two effective parameters in determining the length of reinforces in the reinforced slopes are, the one, the length of reinforce located in the active zone which is estimated based on the location of failure surface and the second, the length of reinforces located after the failure surface. Generally the first one is calculated based on the angle of wedge failure by Rankin method. In this method the effect of reinfocrers on the location of failure surface is ignored.
In order to assess the location of the failure surface in the reinforced slopes the horizontal slice method, Spencer Method, is used. In this method, slippery mass with the presence of reinforces is divided into a number of horizontal slices parallel to reinforce’s direction. Inter-slice forces are computed by using Spencer basic rules. Earthquake load is affected on the center of each slice by horizontal and vertical pseudo-static coefficients. In the present method, the critical slip surfaces are examined and are reinforced. So the probability of presence the critical slip surface is minimum. In this paper, Genetic Algorithm optimization method is used to produce non-circular slip surface in slopes reinforced with a safety factor of one. Comparing the results of GA optimization with the results of other investigators for the same geometry, material properties and loadings, this method shows that the introduced and utilized method is more critical for the estimation of the length of reinforces , thus the design of reinforcement with the proposed method is more reliable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Slope reinforced
  • optimization
  • genetic algorithm
  • NonCircular Failure Surface
  • Lenght of reinforcement
[1] رومیانی،هادی محمد زاده ، فرزانه، اورنگ و عسگری، فرج الله ، ”تحلیل پایداری شیروانی های خاک مسلح به روش آنالیز حدی مرز بالا “ ،نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری- دانشکده فنی، دوره 45 ، شماره . 6، بهمن ماه 1390 ، از صفحه 697 تا 707
[2] شاهقلی، محسن.، ” تحلیل و طراحی دیوارهای خاک مسلح در برابر زلزله “ ، پایان نامه کارشناسی ارشد مکان کی خاک و مهندسی پی، گروه مهندسی عمران دانشکده فنی، 1378 ،دانشگاه تهران
[3] سنایی راد  علی ، نساری علی ” طراحی بهینه دیوارهای چال وزن بتنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم زنبور عسل “ نشریه علمی پژوهشی امیر کبیر مهندسی عمران و محیط زیست دوره چهل و پنج . 15 زمستان 1392 - شماره 2 ص 105
[4] Ling, H.I., Leshchinsky, D., Perry, E. B, “Seicmic design and performance of geosynthetic- reinforced
soil structures”, Geotechnique, vol. 47, no. 5, pp. 933-952, 1997
[5] Michalowski, R.L., “Soil reinforcement for seismic design of geotechnical structures”. Computers and
Geotechnics, vol. 23, no. 1, pp. 1-17, 1998 .
[6] Ausilio, E., Conte, E. and Dente, G., “Seismic stability analysis of reinforced slopes”. Soil Dynamics and
Earthquake Engineering, vol. 19, No. 3, pp. 159-172 , 2000.
[7] Nouri, H., Fakher, A., Jones, C.J.F.P.; "Development of Horizontal Slice Method for seismic stability
analysisof reinforced slopes and walls", Geotextiles and Geomembranes, vol. 24, pp. 175– 187, 2006.
[8] Spencer, E. “A method of analysis of the stability of embankments assuming parallel interslice forces”.
Geotechnique, vol.17, no.1, pp. 11-26, 1967.
[9] YM, Cheng. “Locations of critical failure surface and some further studies on slope stability analysis”.
Comput Geotech, vol. 30, 2003 .
[10] Holland J. Adaptation in natural and artificial systems.University of Michigan Press, 1975.