موضوعات = پایداری سازه
مدلسازی آزمایشگاهی کابل‌‌های جدید در پل‌‌های کابلی جهت کاهش ارتعاش القایی ناشی از باد و باران

دوره 55، شماره 9، آذر 1402، صفحه 1787-1800

10.22060/ceej.2023.21521.7751

هانی باقی؛ علی گلصورت پهلویانی؛ محمد حسن رامشت؛ جعفر عسگری مارنانی؛ آرش میرعبداله لواسانی


پیشنهاد یک روش ساده اجزای محدود برای تحلیل ارتعاش آزاد و کمانش تیرهای چندلایه

دوره 52، شماره 9، آذر 1399، صفحه 2243-2254

10.22060/ceej.2019.16111.6128

محمد کارکن؛ سلیمان قوهستانی؛ سید محمد صابری زاده؛ مجید یعقوبی