نویسنده = منصور پرویزی
مطالعه تأثیر اندرکنش تونل و ساختمان بر پاسخ لرزه‌ای طبقات ساختمان با مدل‌سازی عددی

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 671-694

10.22060/ceej.2021.19035.7041

آرش سروی؛ مسعود رابطی مقدم؛ منصور پرویزی؛ علی علی پور منصورخانی


مدل آزمایشگاهی زهکشی جریان در شرایط تغذیه سطحی در خاک ماسه‌ای

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 4219-4230

10.22060/ceej.2020.18247.6808

منصور پرویزی؛ مسعود رابطی مقدم؛ جهانپور منفرد؛ محمد صدقی اصل


مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات جریان درون مصالح متخلخل گردگوشه

دوره 49، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 295-304

10.22060/ceej.2015.407

محمد باقر صلاحی؛ منصور پرویزی؛ محمد صدقی اصل