مطالعه تأثیر اندرکنش تونل و ساختمان بر پاسخ لرزه‌ای طبقات ساختمان با مدل‌سازی عددی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

در آیین‌نامه‌های طراحی ساختمان، در محاسبه نیروهای اعمالی به ساختمان، توجه ای به اثر اندرکنشی سازه‌های زیرزمینی و ساختمان و تأثیر آن بر تغییر نیروهای اعمالی بر ساختمان نشده است. لذا در مطالعه حاضر با استفاده از مدل‌سازی عددی توسط نرم‌افزار FLAC 2D به بررسی تأثیر اندر‌کنش تونل و ساختمان بر پاسخ لرزه‌ای طبقات ساختمان پرداخته شده است تا در زمینه طراحی ساختمان، ارزیابی از نیروهای اعمالی لرزه‌ای بر ساختمان دقیق شود. جهت انجام این مطالعه در ابتدا مدل در حالت وجود ساختمان به تنهایی (SF) تحت تحریک امواج هارمونیک برشی درون صفحه و امواج واقعی زلزله قرار گرفت. پس از آن با اضافه کردن تونل به مدل (STF) سیستم تحت تحریک قرار گرفت. در نهایت با قیاس نتایج ماکزیمم شتاب طبقات ساختمان در حالت STF به SF تأثیر اندرکنش تونل و ساختمان بر شتاب طبقات مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به مطالعه انجام شده، با تغییر فاصله محوری تونل از ساختمان تأثیر منفی تونل بر پاسخ شتاب طبقات در فرکانس‌های پایین به علت ایجاد بزرگنمایی و تأثیر مثبت تونل در فرکانس‌های بالا بر پاسخ شتاب طبقات به علت ایجاد کوچک نمایی مشاهده شد. تغییر امواج واقعی زلزله و سرعت موج‌برشی خاک می‌تواند پاسخ شتاب طبقات را با بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی مواجه کند. در قیاس بین امواج واقعی زلزله و امواج هارمونیک هم فرکانس با فرکانس غالب موج اعمالی، در اکثر زلزله‌ها امواج هارمونیک بزرگ‌نمایی بیشتری را در پاسخ شتاب طبقات ایجاد کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Tunnel and Building Interaction on the Seismic Response of Building by Numerical Modeling

نویسندگان [English]

  • Arash Sarvi 1
  • Masoud Rabeti Moghadam 2
  • Mansour Parvizi 2
  • Ali Alipour Mansourkhani 3
1 Geotechnical MSc Student, Yasouj University, Department of Civil Engineering, Yasouj, Iran
2 Engineering Faculty, Yasouj University, Yasuj, Iran
3 Assistant Professor, PhD in Structural Engineering, Yasouj University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

In building design codes, no attention has been paid to the interaction effect of underground structures and the building, which can change the amount of applied forces on the building. Therefore, in the present study, by using numerical modeling with FLAC 2D software, the effect of tunnel and building interaction on the seismic response of building stories has been investigated in order to have more accurate assessments of seismic forces on the building when we want to design it. In this study, the model was first stimulated in the case of presence of building alone (SF model) by harmonic shear SV waves and the real earthquake waves. Then, by adding a tunnel to the model (STF model), the system was analyzed. By comparing the result of the maximum acceleration of buildings floors in case of STF to the SF model, the effect of tunnel and building interaction on stories acceleration have been investigated. In low frequencies, the negative effect of tunnel on the acceleration response of the building stories was observed. In high frequencies, the positive effect of tunnel on the acceleration of the stories was observed. It was also concluded that the harmonic waves with the frequency equal to the dominant frequency of the real motions, applied to the models, have created more amplification in acceleration response of buildings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interaction
  • Tunnel
  • Building
  • Seismic Response
  • Numerical modeling