نویسنده = نادر شریعتمداری
بررسی تاثیر مقاومت کششی بخش الیاف بر مقاومت برشی پسماند جامد شهری

دوره 50، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 433-444

10.22060/ceej.2017.12575.5232

نادر شریعتمداری؛ امیر حسین صادقپور؛ امیرحسین کرم داد؛ فرشاد دگمه چی


توسعه قائم مراکز دفن بهداشتی زباله با توجه به مقاومت ترکیبات موجود در آن

دوره 46، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 39-46

10.22060/ceej.2015.383

نادر شریعتمداری؛ حمید رضا رازقی؛ احمد نایبی؛ محمد حسین حمزه ای تهرانی


بهسازی خاکهای ریزدانه با استفاده از تزریق الکتروکینتیک

دوره 42، شماره 2، آبان 1389، صفحه 95-102

10.22060/ceej.2010.186

امین فلامکی؛ نادر شریعتمداری؛ علی نورزاد