نویسنده = سیدبهرام بهشتی اول
کشف آسیب‌های صفحات با استفاده از تبدیل موجک گسسته داده‌های مودال بازسازی‌شده

دوره 51، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 503-522

10.22060/ceej.2018.13723.5465

میلاد پایسته؛ مرتضی آقاجان نشتایی؛ محمد طاهری نسب؛ سیدبهرام بهشتی اول