اصلاح ضریب رفتار ناشی از شکل‌پذیری در سازه‌های چند درجه آزادی تحت زلزله با مشخصات نزدیک گسل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکد ه ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

سازه‌های یک درجه آزادی ابزار مناسبی جهت برآورد نیاز لرزه‌ای خطی و غیر‌خطی سازه‌های واقعی می‌باشند. ولی لازم است اطلاعات بدست آمده از سازه‌های یک درجه آزادی، جهت استفاده در سازه‌های واقعی که چند درجه آزادی‌اند و مدهای مختلف جابجایی در رفتار آن‌ها نقش دارد، اصلاح گردند.از آن‌جا که امروزه اکثر خرابی سازه‌ها مربوط به ساخت و سازه‌ها در نواحی نزدیک گسل می‌باشد، هدف از این مطالعه اصلاح روابط ضریب رفتار سازه‌های یک درجه آزادی، برای استفاده در سازه‌های چند درجه آزادی، در محدوده نزدیک گسل می‌باشد.این مطلب از طریق بررسی نسبت مقاومت سازه چند درجه آزادی با کنترل ماکزیمم نسبت شکل‌پذیری طبقات به مقاومت سازه یک درجه آزادی معادلش با پریود و سطح شکل‌پذیری غیر‌خطی مشابه و در همان رکورد زلزله با ضریب مقیاس یکسان، صورت گرفته است.بدین‌ترتیب که چهار سازه فلزی ممان خمشی در دو مکانیزم شکست تیر مفصل و طبقه نرم مدلسازی گردیده‌اند.سازه‌ها در پنج نسبت شکل‌پذیری هدف تحت 15 رکورد زلزله در محدوده نزدیک گسل با اثر جهت‌پذیری پیش‌رونده آنالیز دینامیکی غیر‌خطی شده‌اند. فاکتور اصلاحی ضریب رفتار به صورت طیف‌هایی بر حسب پریود و تعداد طبقات سازه ارائه گردیده است. و با منحنی‌های مشابه موجود برای مناطق دور از گسل در نواحی مختلف پریود سازه، مقایسه گردیده‌اند. نسبت ضریب اصلاحی به مقدار زیادی به نوع مکانیزم شکست، سطح شکل‌پذیری غیر‌خطی سازه و به مقدار کمتر به پریود و تعداد طبقات سازه وابسته است. همچنین ملاحظه شده که پارامتر ضریب اصلاحی در شکل‌پذیری‌های پایین در پریودهای کوتاه کمتر از مقادیر متناظر نواحی دور از گسل می‌باشد. و در شکل پذیری‌های بالا، در تمامی حدود پریود مقادیر این ضریب کمتر از نواحی دور از گسل برآورد گردیده است.در پایان، روابط تقریبی ضریب اصلاحی پارامتر ضریب رفتار ناشی از شکل‌پذیری سازه‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multi Degree of Freedom Effects on Ductility Reduction Factor for Near Fault Ground Motions

نویسندگان [English]

  • S. B. Beheshti‑Aval
  • Sh. Kabiri
Faculty of Civil Engineering, KNTU University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Study on single degree of freedom (SDOF) structures provided information on seismic demand for elastic and inelastic systems. But this information needs to be modified to become of direct use for design of real structures, which are mostly multi-degree of freedom (MDOF) systems, governed by several modes. According to the near fault ground motions have cause much damage in the vicinity of seismic sources, this paper evaluate the modification that must applied to strength reduction factors derived from simplified SDOF models in order to account for MDOF structures in near fault zones. This proposed by estimation the ratio of strength in MDOF systems that result by limiting maximum story ductility ratio to the strength corresponding to the same ground motion and same level of ductility in an equivalent SDOF system having a period equal to the fundamental period of the MDOF structures.Nonlinear dynamic time history analysis were carried out on four steel moment resisting frames with two distinct behavior of yield mechanism, undergoing five level of ductility ratio when subjected to 15 near fault ground motions with forward directivity effects. Modification factors spectra were computed as a function of period and number of stories and were compared to those of corresponding spectra for far fault ground motions. The required modification factor for inelastic MDOF systems, for near fault motions was shown to be dependent on target ductility ratio and the type of yield mechanism and to a lesser degree, period of vibration and number of stories. The result demonstrate that in the low level of ductility ratio, during the short period range, the modification factor given from near the fault ground motions is less than those from the far fault ground motions, and this is true during all period range as the level of ductility is increased. Finally, since the equivalent pulse of near fault ground motions have
significant effect on structural response, modification factors were proposed as a function of the ratio of structural period to equivalent pulse period and ductility ratios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strength Reduction Factor
  • Near Fault
  • Ductility
  • Multi Degree of Freedom Structures (MDOF)
[1] N. M. Newmark, W. J. Hall, Procedures and Criteria for Earthquake Resistant Design, Building Practices for Disaster Mitigation, National Bureau of Standard, Building and Science Series, Vol. 45, No. 1, pp. 209-236,1973.
[2] A. A. Nassar, H. Krawinkler, Seismic Demand for SDOF and MDOF Systems, Report No. 95, The John A. Blume Earthquake Engineering Center, Stanford University,Stanford, 1991.
[3] E. Miranda, Site-dependent Strength Reduction Factors, J. Struct. Eng. (ASCE), Vol. 119, No. 12, pp. 3503-3519,1993.
[4] A. K. Chopra, Dynamic of Structures; Theory and Application to Earthquake Engineering, Prentice Hall, New Jersey, pp. 676-680, 1995.
[5] G. D. Seneviranta, H. Krawinkler, Evaluation of Inelastic MDOF Effect for Seismic Design, Report No. 120, Dept.of Civil Engineering, Stanford, California, 1997.
[6] Perla R. Santa-ANA, Estimation of Strength Reduction Factor for Elastoplastic Structures, 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, Canada, Paper No. 126, 2004.
[7] P. Bazzurao, A. Cornell, Seismic Hazard Analysis of Nonlinear Structures: Methodology, Journal of Structural Engineering, Vol. 120, No. 11, 1994.
[8] J. D. Bray, A. Rodriguez-Marek, Charecterizattion of Forward-directivity Ground Motions in the Near Fault Region, Soil Dyn. Earth Eng., Vol. 24, pp. 815-828, 2004.
[9] P. G. Somerville, N. F. Smith, R. W. Graves, N. A.Abrahamson, Modification of Empirical Strong Ground Motion Attenuation Relations to Include Empirical Strong Ground Motion Relations to Include the Amplitude Effects of Rupture Directivity, Seismol. Res. Lett. 1997.
[10] G. P. Mavroeidis, G. Dong, A. S. Papageorgio, Near Fault Ground Motions and the Response of Elastic and Inelastic Single Degree of Freedom Systems, Erth Eng.Struct. Dyn., Vol. 33, pp. 1023-1049, 2004.
[11] UBC 97, Uniform building code, International conference of building official, ICBO, Whittier,California, 1997.
[12] FEMA-356, Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings, Washington, D.C,2002.
[13] Instruction for Seismic Rehabilitation of Existing Buildings, No. 360, Islamic Republic of Iran Management and Planning Organization, Office of Deputy for Technical Affairs, Technical Criteria Codification & Earthquake Risk Reduction Affairs Bureau, 2007.
[14] S. Kabiri, Strength Reduction Factor of SDOF and MDOF Systems for Near-faults Ground Motions, M.Sc. Thesis, Graduate Student of K. N. Toosi University of Technology, 2011.