نویسنده = غلامرضا قدرتی امیری
تشخیص خرابی در پل کابلی مبتنی بر ویژگی‌های مود تجربی مؤثر در تبدیل موجک تجربی

دوره 53، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 1201-1222

10.22060/ceej.2020.16849.6368

حسین باباجانیان بیشه؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ مسعود نکویی؛ احسان درویشان


مقایسۀ پاسخ لرزه‌ای احتمالاتی قاب‌های خمشی و قاب‌های ستون- پیوند تحت زمین لرزه های متوالی

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 305-320

10.22060/ceej.2018.14669.5717

رامین مسکوچی؛ امیرحسین چراغی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ احسان درویشان؛ الهام رجبی


شناسایی خسارت در سکوهای ثابت دریایی با استفاده از مفاهیم آنتروپی انرژی در تبدیل بسته موجک

دوره 48، شماره 3، آبان 1395، صفحه 241-248

10.22060/ceej.2016.597

حسین رحامی؛ حامد امینی تهرانی؛ مصطفی اخوات؛ غلامرضا قدرتی امیری