تعداد مقالات: 1073
63. بررسی خصوصیات جریان و پارامترهای فشار پرش هیدرولیکی آزاد و مستغرق در حوضچه‌های آرامش USBR

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 2-2

10.22060/ceej.2020.17791.6676

سید نصراله موسوی؛ داود فرسادی زاده؛ فرزین سلماسی؛ علی حسین زاده دلیر


66. کمینه کردن انتشار گاز دی اکسید کربن در برنامه‌‏ریزی تعمیر و نگهداری شبکه بزرگ‏مقیاس رویه‌‏های راه

دوره 53، شماره 8، آبان 1400، صفحه 2-2

10.22060/ceej.2020.17650.6632

حامد ناصری؛ الهه صفری قلعه کلی؛ سینا محمدزاده سالیانی؛ فریدون مقدس نژاد؛ امیر گلرو


71. تحلیل تقاضای مسافر ریلی و پیش بینی آن با الگوریتم سری زمانی

دوره 43، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 9-17

10.22060/ceej.2011.116

شهریار افندیزاده؛ امیرمسعود رحیمی؛ علی اصغر طلائی؛ احرام صفری


72. توسعه روش شبه‌استاتیک برای تحلیل لرزه‌ای سدهای خاکی

دوره 43، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 9-18

10.22060/ceej.2012.135

مهدی شیردل؛ علی قنبری؛ محمد داودی


73. مدل‌کردن جریان سیال در شکستگی سنگی به روش اتومات سلولی

دوره 42، شماره 3، بهمن 1389، صفحه 9-18

10.22060/ceej.2014.190

علی وارث وزیریان؛ احمد فهیمی‌فر


74. ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح با استفاده از شاخص های خسارت

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 11-19

10.22060/ceej.2012.91

علیرضا حبیبی؛ مهدی ایزدپناه؛ آزاد یزدانی