موضوعات = مهندسی و مدیریت ساخت و کنترل
بررسی قراردادهای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و راهکارهای تدوین چارچوب قراردادی آن

دوره 53، شماره 8، آبان 1400، صفحه 3239-3260

10.22060/ceej.2020.17795.6677

سیامک نیلچیان؛ جواد مجروحی سردرود؛ مهراب داراب پور؛ شهریار طاووسی تفرشی


تحلیل آماری نیروی ناشی از باد

دوره 53، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 1025-1032

10.22060/ceej.2020.16763.6333

احسان جهانی؛ محراب اکراقنبری


بهینه‌سازی جانمایی داخلی کارگاه و تاثیر آن بر هزینهی پروژه‌های ساخت با الگوریتم بهینه‌سازی علف‌های هرز

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 495-514

10.22060/ceej.2020.15506.5945

محمدجواد طاهری امیری؛ میلاد همتیان؛ فرشیدرضا حقیقی؛ مائده جواهری بارفروشی