موضوعات = مهندسی و مدیریت ساخت و کنترل
بررسی و تحلیل روشهای ارزیابی اثرات چرخه حیات در بلند مرتبه سازی شهر تهران

دوره 55، شماره 7، مهر 1402، صفحه 1449-1466

10.22060/ceej.2023.19310.7134

تانیا جعفری نسب؛ سید مسعود منوری؛ سید علی جوزی؛ حمید ماجدی