کلیدواژه‌ها = حساسیت رطوبتی
ارزیابی مشخصه‌های مخلوط‌های آسفالتی گرم اصلاح ‌شده با نانوگرافن

دوره 54، شماره 9، آذر 1401، صفحه 3391-3410

10.22060/ceej.2022.20719.7514

کیومرث قلندری شمامی؛ میثم عفتی؛ سید محمد میرعبدالعظیمی


بررسی عوامل تأثیرگذار بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی نیمه گرم (WMA)

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 187-212

10.22060/ceej.2018.14707.5726

سعید صبحی؛ افشار یوسفی عباسعلیلو؛ سعید حسامی؛ محمود عامری


اثر نوع فیلر بر حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی تحت چرخه‌های ذوب و یخبندان و مقایسه با اجزای انرژی آزاد سطحی

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1205-1220

10.22060/ceej.2018.14396.5643

فریدون مقدس نژاد؛ محمد ارباب پور بیدگلی؛ کورش نادری؛ سیده زهرا میرتبار