بررسی آزمایشگاهی استفاده از فیلر های بازیافتی در بهبود عملکرد مخلوط آسفالت سنگدانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران

2 دانشجوی کارشناس ارشد، گروه عمران، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 گروه عمران، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران،

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر نوع فیلر بر خواص مکانیکی مخلوط آسفالت ماستیک سنگدانه ای (SMA ) انجام گرفته است. بدین منظور، پنج نوع فیلر، شامل فیلر سیلیسی (SF ) بعنوان فیلر پایه در نمونه شاهد، سیمان پرتلند (OPC ) و پودر سنگ (LSP ) بعنوان فیلرهای رایج، همچنین پودر شیشه بازیافتی (RGP ) و پسماند کاربید کلسیم (CCR ) بعنوان فیلرهای بازیافتی، بصورت خالص یا ترکیب شده با یکدیگر مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور بررسی استقامت مارشال (MS ) و ضریب مارشال (MQ ) که یکی از پارامتر های رایج اثر گذار در طراحی روسازی می باشد، از آزمایش تعیین مقاومت مارشال استفاده شده است. همچنین مقاومت در برابر ترک خوردگی و حساسیت رطوبتی آسفالت با انجام آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم (ITS ) در حالت خشک و اشباع و نیز بدست آوردن نسبت مقاومت کششی (TSR ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داده‌اند که نمونه های حاوی ترکیب فیلرهای بازیافتی، بهترین عملکرد را در ارتقای خصوصیات آسفالت SMA داشته‌اند. بگونه ای که استفاده از ترکیب فیلرهای بازیافتی، سبب بهبود بخشیدن خواص مقاومتی و کاهش حساسیت رطوبتی آسفالت نسبت به نمونه های حاوی فیلر سیلیسی گردیده و مقادیر MS، MQ، ITS، و TSR را بترتیب بمیزان 36، 19، 24 و 31 درصد نسبت به بهترین نتایج متناظر بدست آمده با استفاده از فیلرهای رایج افزایش داده اند. استفاده از ترکیبات RGP و CCR بعنوان فیلر ، می تواند به حفاظت از محیط زیست، صرفه جویی اقتصادی و بهبود مشخصات فنی در آسفالت SMA بسیار موثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Laboratory investigation on the use of recycled fillers in improving the performance of Stone Mastic Asphalt (SMA)

نویسندگان [English]

  • Meysam Pourabbas Bilondi 1
  • Ahmad Baseri Azghandi 2
  • Danial Moazami 3
1 Department of Civil Engineering, University of Gonabad, Mashhad, Iran
2 Master of Geotechnics, Mashhad Branch, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Civil Engineering, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of investigating the effect of the type of filler on the mechanical properties of the stone mastic asphalt (SMA). For this purpose, five types of fillers, including silica filler (SF) as the base filler in the control sample, Portland cement (OPC) and limestone powder (LSP) as common fillers, and recycled glass powder (RGP) and calcium carbide waste (CCR) as recycled fillers, were used in their pure form or combined with each other. In order to investigate the resistance of the samples against rutting, the Marshall test was used to obtain the Marshall strength (MS) and especially the Marshall coefficient (MQ). Also, resistance to cracking and moisture sensitivity were also evaluated by performing the Indirect Tensile Strength (ITS) test in dry and saturated conditions and obtaining the Tensile Strength Ratio (TSR). The results have shown that the samples containing recycled fillers had the best performance in improving the properties of SMA asphalt. such that the use of the combination of recycled fillers, in addition to improving the properties of SMA compared to samples containing silica fillers, The values of MS, MQ, ITS, and TSR have increased by 36, 19, 24, and 31%, respectively, compared to the best results obtained using common fillers. Therefore, the use of RGP and CCR compounds as fillers in SMA asphalt, in addition to helping to protect the environment, natural resources and economic savings, can also be technically very effective in improving the service life of asphalt mixtures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stone mastic asphalt
  • calcium carbide residue
  • waste glass powder
  • asphalt rutting
  • moisture sensitivity