بررسی استفاده از باطله زغال سنگ در مخلوط آسفالتی و تاثیر آن بر روی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی با رویکرد آزمایش های شیمی قیر و مکانیکی مخلوط آسفالتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شمال آمل مازندران ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استادیار پایه 11

3 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

حساسیت رطوبتی یکی از عوامل اصلی بروز بسیاری از خرابی های تاثیرگذار بر عملکرد و دوام مخلوط آسفالتی است. این خرابی با ورود رطوبت (آب) به لایه روسازی رخ داده و موجب تشدید سایر خرابی ها از جمله شیارشدگی و شن زدگی در لایه های مخلوط آسفالتی می شود. بر این اساس در این پژوهش به بررسی تاثیر استفاده از انواع مختلف باطله زغال‌سنگ که بعنوان پسماند فرآیند استخراج (باطله جیگ و فلوتاسیون) آن بر عملکرد مخلوط آسفالتی در مواجهه با پدیده حساسیت رطوبتی پرداخته شده است. پس از انجام آزمایشات شناسایی ساختار فیزیکی و شیمیایی باطله زغال‌سنگ، چهار ترکیب مختلف از مخلوط آسفالتی آزمایشگاهی حاوی این ماده تهیه گردید. باطله های زغال‌سنگ در درصدهای یکسان به قیر اضافه و آزمایش‌های انرژی آزاد سطحی و آزمایش طیف سنجی مادون قرمز بر روی قیر و آزمایش کشش غیرمستقیم بر روی نمونه‌های آسفالتی ساخته شده با قیر اصلاح شده انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از باطله زغال سنگ جیگ نسبت به باطله زغال سنگ فلوتاسیون موجب افزایش مولفه قطبی قیر و افزایش چسبندگی می شود. همچنین نتایج بدست آمده از آزمایش کشش غیر مستقیم بهبود مقاومت در برابر خرابی رطوبتی در نتیجه استفاده از باطله زغال سنگ جیگ را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of using Coal Waste in asphalt mixtures and it's effects on moisture damage with the approach of bitumen chemistry and asphalt mixture mechanical test

نویسندگان [English]

  • maryam qolizade 1
  • Hassan Divandari 2
  • Sُaeid Sobhi 3
1 shomal universityamol mazandaran iran
2 Faculty member of Islamic Azad University
3 Babol Noshirvani University of Technology
چکیده [English]

Moisture damage is one of the main causes of many failures affecting the performance and durability of asphalt mixtures. This damage occurs with the entry of moisture (water) into the pavement layer and it intensifies other failures such as rutting and raveling in the asphalt mixture layers. Based on this, in this research, the impact of using different types of coal wastes (CW) as waste of its extraction process (Coal Jig and Coal Flotation Waste) on the performance of asphalt mixture, that's in facing the phenomenon of moisture damage has been investigated. After performing tests to identify the physical and chemical structure of CW, four different combinations of laboratory asphalt mixtures containing of CW were prepared. Coal Wastes in equal percentages were added to bitumen and surface free energy (SFE) and Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) tests were performed on bitumen and the Indirect Tensile Strength (ITS) test was conducted on modified asphalt mixtures. The results of this study indicated that the use of Coal Jig Waste (CJW) compared to Coal Flotation Waste (CFW) increases the polar components of bitumen and increases adhesion as well. Also, the results obtained from the indirect tensile strength test indicated an improvement of resistance to moisture damage as a result of the using of Coal Jig Waste

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hot mix Asphalt (HMA)
  • Moisture Damage
  • Surface Free Energy (SFE)
  • Coal Waste
  • Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)