ارزیابی مشخصه‌های مخلوط‌های آسفالتی گرم اصلاح ‌شده با نانوگرافن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

چکیده

یکی از روش‌های مورد استفاده در زمینه بهبود خواص مخلوط‌های آسفالتی، استفاده از مواد افزودنی به مخلوط‌های آسفالتی است. از افزودنی‌های مورد استفاده که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند می‌توان به مواد نانو اشاره کرد که به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی که دارند بسیار مورد استقبال قرار گرفته‌‌اند. در این پژوهش به بررسی اثر نانوگرافن بر مشخصات عملکردی مخلوط‌های آسفالتی گرم پرداخته شده است. به این منظور قیر در درصد‌های 0/1، 0/3 و 0/5 درصد وزنی قیر، اصلاح و با انجام آزمایش‌های درجه نفوذ، نقطه نرمی و رئومتر برش دینامیکی، مقدار نانوگرافن 0/5 درصد انتخاب شد. سپس به منظور بررسی مشخصات عملکردی مخلوط‌ها آزمایش‌های بار محوری مکرر، مدول برجهندگی، خستگی به روش کشش غیر‌مستقیم انجام گرفت. همچنین به منظور بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط‌ها آزمایش‌های کشش غیر‌مستقیم بر روی نمونه‌ها در دو حالت خشک و مرطوب صورت گرفت. نتایج نشان از  کاهش تغییر شکل نهایی، افزایش مدول برجهندگی در دماهای 5، 25 و 40 به ترتیب به مقدار 15، 36 و 54 درصد بود. همچنین در برخی از نمونه‌ها عمر خستگی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح ‌شده در برابر مخلوط‌های متداول تا 55 درصد بهبود یافت. افزایش شاخص TSR در آزمایش کشش غیرمستقیم نشان از بهبود عملکرد نمونه‌های اصلاح‌ شده نسبت به نمونه‌های متداول و کاهش حساسیت آن‌ها در برابر رطوبت بود تا جایی که مقاومت کششی غیرمستقیم نمونه‌های اصلاح شده در حالت خشک و مرطوب نسبت به نمونه‌های متداول به ترتیب حدود 23 درصد و 38 درصد افزایش داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of properties of hot mix asphalt modified with nano-graphene

نویسندگان [English]

  • Kiumars Ghalandari Shamami
  • meysam Effati
  • seyed mohammad mirabdolazimi
Civil engineering, road and transportation, graduatrd pavment
چکیده [English]

One of the methods to improve the properties of asphalt mixtures is using additives. One of the additives that have received much attention in recent years is nanomaterials, which have been very popular due to their unique characteristics. In this study, the effects of nanographene on the performance characteristics of hot asphalt mixtures have been investigated. For this purpose, bitumen was modified in 0.1%, 0.3%, and 0.5% (by weight of bitumen), and by performing bitumen tests, the amount of nanographene selected was 0.5%. Then, to evaluate the performance characteristics of the mixtures, repeated axial load tests (RLA), indirect tensile strength modulus (ITSM), and indirect tensile fatigue test (ITF) were performed. Besides, to evaluate the moisture sensitivity of the mixtures, indirect and compressive tensile tests were performed on the samples in both dry and wet conditions. The results showed a decrease in the final deformation an increase in stiffness at 5, 25, and 40 by 15, 36, and 54%, respectively. Also, in some samples, the fatigue life of modified asphalt mixtures was improved by up to 55% compared to conventional mixtures. Increasing the TSR index in the indirect tensile test indicates an improvement in the performance of the modified sample compared to conventional samples and a decrease in their sensitivity against moisture, to the extent that the indirect tensile strength of the modified sample in dry and wet conditions compared to conventional samples Increased by 23% and 38% respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano-Graphene
  • Hot Mix Asphalt
  • Rutting
  • ITS
  • Moisture Sensitivity
[1] S. Mirabdolazimi, G. Shafabakhsh, Rutting depth prediction of hot mix asphalts modified with forta fiber using artificial neural networks and genetic programming technique, Construction and Building Materials, 148 (2017) 666-674.
[2] G. Shafabakhsh, S. Mirabdolazimi, M. Sadeghnejad, Evaluation the effect of nano-TiO2 on the rutting and fatigue behavior of asphalt mixtures, Construction and Building Materials, 54 (2014) 566-571.
[3] G.H. Hamedi, K.G. Shamami, M.M. Pakenari, Effect of ultra-high-molecular-weight polyethylene on the performance characteristics of hot mix asphalt, Construction and Building Materials, 258 (2020) 119729.
[4] M. Saltan, S. Terzi, S. Karahancer, Examination of hot mix asphalt and binder performance modified with nano silica, Construction and Building Materials, 156 (2017) 976-984.
[5] G. Shafabakhsh, O.J. Ani, M. Talebsafa, Artificial neural network modeling (ANN) for predicting rutting performance of nano-modified hot-mix asphalt mixtures containing steel slag aggregates, Construction and Building Materials, 85 (2015) 136-143.
[6] G.H. Hamedi, Evaluating the Rheological and Mechanical Properties of Asphalt Mixtures Modified with Nano Copper Oxide, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 53(10) (2021) 4-4.
[7] G.H. Hamedi, A. Ali Pour, Evaluation of moisture sensitivity of asphalt mixtures modified with nanoparticle (zinc and silicon oxides), Amirkabir Journal of Civil Engineering, 52(5) (2020) 1243-1264.
[8] F. Moreno-Navarro, M. Sol-Sánchez, F. Gámiz, M. Rubio-Gámez, Mechanical and thermal properties of graphene modified asphalt binders, Construction and Building Materials, 180 (2018) 265-274.
[9] M. Mubaraki, S.I.A. Ali, A. Ismail, N.I.M. Yusoff, Rheological Evaluation of Asphalt Cements Modified with ASA Polymer and Al2O3 Nanoparticles, Procedia engineering, 143 (2016) 1276-1284.
[10] H. Du, H.J. Gao, S. Dai Pang, Improvement in concrete resistance against water and chloride ingress by adding graphene nanoplatelet, Cement and Concrete Research, 83 (2016) 114-123.
[11] F. Moghadas Nejad, R. Tanzadeh, J. Tanzadeh, G.H. Hamedi, Investigating the effect of nanoparticles on the rutting behaviour of hot-mix asphalt, International Journal of Pavement Engineering, 17(4) (2016) 353-362.
[12] H. Taherkhani, S. Afroozi, S. Javanmard, Comparative Study of the Effects of Nanosilica and Zyco-Soil Nanomaterials on the Properties of Asphalt Concrete, Journal of Materials in Civil Engineering, 29(8) (2017) 04017054.
[13] A. Chelovian, G. Shafabakhsh, Laboratory evaluation of Nano Al2O3 effect on dynamic performance of stone mastic asphalt, International Journal of Pavement Research and Technology, 10(2) (2017) 131-138.
[14] A.H. Abed, H.U. Bahia, Enhancement of permanent deformation resistance of modified asphalt concrete mixtures with nano-high density polyethylene, Construction and Building Materials, 236 (2020) 117604.
[15] A. Mahpour, M. Khodadadi, M. Shahraki, F. Moghadas Nejad, Evaluation of Moisture Durability of Modified Asphalt Mixture with Nano-Titanium Dioxide Using Surface Free Energy Method, Amirkabir Journal of Civil Engineering,  (2021) -.
[16] S. Pirmohammad, Y. Majd-Shokorlou, B. Amani, Experimental investigation of fracture properties of asphalt mixtures modified with Nano Fe2O3 and carbon nanotubes, Road Materials and Pavement Design, 21(8) (2020) 2321-2343.
[17] J.-L. Le, M.O. Marasteanu, M. Turos, Mechanical and compaction properties of graphite nanoplatelet-modified asphalt binders and mixtures, Road Materials and Pavement Design, 21(7) (2020) 1799-1814.
[18] A.M. Adnan, X. Luo, C. Lü, J. Wang, Z. Huang, Improving mechanics behavior of hot mix asphalt using graphene-oxide, Construction and Building Materials, 254 (2020) 119261.
[19] T. Officials, AASHTO guide for design of pavement structures, Washington DC: American Association of State Highway and Transportation Officials,  (1993).
[20] P.K. HG, M.A. Xavior, Graphene reinforced metal matrix composite (GRMMC): a review,  (2014).
[21] S. Mirabdolazimi, A. Kargari, M.M. Pakenari, New achievement in moisture sensitivity of nano-silica modified asphalt mixture with a combined effect of bitumen type and traffic condition, International Journal of Pavement Research and Technology, 14(1) (2021) 105-115.
[22] G. Shafabakhsh, O.J. Ani, Experimental investigation of effect of Nano TiO2/SiO2 modified bitumen on the rutting and fatigue performance of asphalt mixtures containing steel slag aggregates, Construction and Building Materials, 98 (2015) 692-702.
[23] H. Yaacob, M.A. Mughal, R.P. Jaya, M.R. Hainin, D.S. Jayanti, C.N.C. Wan, Rheological properties of styrene butadiene rubber modified bitumen binder, Jurnal Teknologi, 78(7-2) (2016).
[24] D. ASTM, 4123. Standard Test Method for Indirect Tension Test for Resilient Modulus of Bituminous Mixtures, Reapproved. American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA, USA,  (1995) 2-5.
[25] CEN, Test methods for hot mix asphalt—Part 24: Resistance to fatigue, in, EN12697-24. British Standards Institution London, 2012.
[26] A. Amini, H. Ziari, S.A. Saadatjoo, N.S. Hashemifar, A. Goli, Rutting resistance, fatigue properties and temperature susceptibility of nano clay modified asphalt rubber binder, Construction and Building Materials, 267 (2021) 120946.
[27] M. Ameri, R. Mohammadi, M. Vamegh, M.J.C. Molayem, Evaluation the effects of nanoclay on permanent deformation behavior of stone mastic asphalt mixtures, Construction and Building Materials, 156 (2017) 107-113.
[28] D. ASTM, 6931-17, Standard Test Method for Indirect Tensile (IDT) Strength of Asphalt Mixtures, ASTM International, West Conshohocken, PA,,  (2017).
[29] G.H. Hamedi, F. Moghadas Nejad, K. Oveisi, Investigating the effects of using nanomaterials on moisture damage of HMA, Road Materials and Pavement Design, 16(3) (2015) 536-552.
[30] G.H. Hamedi, F.M. Nejad, K. Oveisi, Estimating the moisture damage of asphalt mixture modified with nano zinc oxide, Materials and Structures, 49(4) (2016) 1165-1174.
[31] S.W. Goh, M. Akin, Z. You, X. Shi, Effect of deicing solutions on the tensile strength of micro-or nano-modified asphalt mixture, Construction and Building Materials, 25(1) (2011) 195-200.
[32] X. Cao, H. Wang, X. Cao, W. Sun, H. Zhu, B. Tang, Investigation of rheological and chemical properties asphalt binder rejuvenated with waste vegetable oil, Construction and building materials, 180 (2018) 455-463.