کلیدواژه‌ها = نانوسیلیس
بررسی اثر ترکیب سیمان و نانوسیلیس بر روی مقاومت برشی خاک ماسه ای بابلسر

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 179-188

10.22060/ceej.2017.11358.5010

عیسی شوش پاشا؛ مجتبی عباسی؛ هادی نجف نیا