کلیدواژه‌ها = تحلیل بارافزون
ارتباط بین شاخص خرابی و سطوح عملکرد قاب های بتن مسلح

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 77-84

10.22060/ceej.2018.8739.4698

علیرضا رهایی؛ محمد احمد خان پور؛ نگین صادقی


تحلیل بارافزون پل بتن مسلح تحت اثر خوردگی ناشی از نفوذ یون کلراید

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 73-88

10.22060/ceej.2016.863

محمد رضا سیفی اسگ شهر؛ علی رضا رهایی


ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح با استفاده از شاخص های خسارت

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 11-19

10.22060/ceej.2012.91

علیرضا حبیبی؛ مهدی ایزدپناه؛ آزاد یزدانی