کلیدواژه‌ها = ماسه کربناته
بررسی رفتار برشی ماسه کربناته براساس مدل رفتاری منظری و دافالیاس

دوره 51، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 657-670

10.22060/ceej.2018.13856.5499

مقداد حمید زاده؛ محمود حسنلوراد؛ رسول محمدپور سلوط