مقایسه پارامترهای مقاومتی ماسه کربناته و کوارتزی با آزمایش‌های سه ‌محوری و برش ‌ساده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قزوین بلوار امام خمینی دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشکده فنی گروه عمران

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

3 گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

چکیده

رسوبات کربناته جزء خاک‌های مسئله‌دار در مهندسی ژئوتکنیک هستند. این خاک‌ها هم از لحاظ منشأ تولید و هم از لحاظ رفتار مهندسی، متفاوت از خاک‌های کوارتزی می‌باشند. در این مقاله پارامترهای مقاومتی ماسه کربناته بندرعباس و ماسه کوارتزی فیروزکوه تحت آزمایش‌های سه محوری معمولی و برش ساده استاتیکی بررسی می‌شود. آزمایش‌ها در شرایط یکسان دانه بندی، دانسیته نسبی و سطح تنش انجام گرفت. پارامترهایی مانند ویژگی‌های فیزیکی، رفتار برشی، مسیر تنش، مدول الاستیسیته، مدول برشی و زاویه اصطکاک داخلی حداکثر مقایسه می‌شوند. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که ماسه کربناته در شرایط یکسان، مقاومت برشی بیشتری نسبت به ماسه کوارتزی دارد. مقادیر زاویه اصطکاک داخلی حداکثر ماسه کربناته به علت قفل و بست ذاتی دانه‌های آن در هر دو آزمایش سه‌محوری و برش‌ساده، بیشتر از ماسه کوارتزی است. زاویه اتساع برای هر دو آزمایش با افزایش تنش، روند کاهشی دارد. در ماسه‌ کربناته به دلیل خاصیت خردشدگی و شکننده بودن دانه‌ها میزان افت اتساع بیشتر از ماسه کوارتزی است. همچنین در نمونه‌های سست نسبت به نمونه‌های متراکم به علت این که قفل و بست دانه‌ها کمتر است و دانه‌ها از گیرداری کمتری برخوردار می‌باشند، میزان افت اتساع بیشتر از حالت متراکم است. به علت تفاوت در مسیر تنش دو آزمایش، مقادیر نتایج حاصل از آزمایش سمحوری به طور متوسط 10 الی 15 درصد بیشتر از آزمایش برش ساده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of carbonate and quartz sand resistance parameters with triaxial and simple shear tests

نویسندگان [English]

  • Alireza Ardakani 2
  • kourosh zargar 3
2 Department of civil engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 Department of Civil engineering Imam Khomeini International University,Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Carbonate sediments are among the problematic soils in geotechnical engineering. These soils are different from quartz soils both in terms of production origin and in engineering behavior. In this paper, for comparison of resistivity parameters, Bandar Abbas carbonate sand and Firoozkooh quartz sand under ordinary triaxial tests and simple static shear tests were used. Experiments were performed under the same conditions of grain size, relative density and stress. Parameters such as physical properties, shear behavior, stress path, modulus of elasticity, shear modulus and internal friction angle of maximum were compared. The results showed that Bandar Abbas carbonate sand had higher shear strength than quartz quartz sand under the same conditions of relative density and all-round stress. The maximum internal friction angle values of carbonate sand due to its intrinsic webbing in both triaxial and shear tests were higher than quartz sand. The dilation angle for both experiments increases with decreasing stress. In carbonate sands, due to the fragmentation and fragility of the grains, the degree of dilution is greater than quartz sand. Also, in loose samples than in dense samples, because of less locking and closing of the grains, the degree of dilatation is greater than the dense one. Due to differences in the values and slope of the stress path of the two experiments, the results of the triaxial test are on average 10 to 15% higher than the simple shear test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Shear Strength"
  • "Path stress"
  • "Carbonate Sand"
  • "Triaxial Test"
  • "Simple Shear Test"