موضوعات = رفتار لرزه ای سازه فلزی
مطالعۀ تأثیر راستای نوارهای پوشش پرسلانی بر مقاومت جانبی دیوار برشیِ فولادی سرد نورد شده تحت بار ثقلی ثابت به روش آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1403

10.22060/ceej.2024.22451.7984

سعید رضا صولت تفتی؛ محمد رضا جواهری تفتی؛ حمید رضا رونق