موضوعات = نشت
تعداد مقالات: 5
1. مدل آزمایشگاهی زهکشی جریان در شرایط تغذیه سطحی در خاک ماسه‌ای

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 7-7

10.22060/ceej.2020.18247.6808

منصور پرویزی؛ مسعود رابطی مقدم؛ جهانپور منفرد؛ محمد صدقی اصل


2. کاربرد آهک و نانو آهک در کنترل گسیختگی شیب جانبی کانال‌های خاکی

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 20-20

10.22060/ceej.2021.18360.6848

سعید نجارزاده؛ روزبه موذن زاده؛ سید حسین حسینی؛ خلیل اژدری