کلیدواژه‌ها = پل
آزمایش بارگذاری استاتیکی و دینامیکی پل‌ها مطالعه موردی پل قلعه‌مرغی تهران

دوره 42، شماره 3، بهمن 1389، صفحه 55-64

10.22060/ceej.2014.198

فریدون رضائی؛ سید مسعود نصر آزادانی؛ سیامک رزاقی