کلیدواژه‌ها = دما
بررسی روند تغییرات زمانی- مکانی دما و بارش در حوضه آبریز طشک-بختگان

دوره 52، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 2931-2944

10.22060/ceej.2019.16244.6168

سمیه ایمانی امیرآباد؛ اشکان فرخ نیا؛ سعید مرید؛ رضا روزبهانی


اثر تغییرات غلظت کربن‌دی‌اکسید بر روی زمان شروع خوردگی سازه‌های بتن‌آرمه

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 697-706

10.22060/ceej.2017.12385.5199

محمد قانونی بقا؛ محسنعلی شایان فر؛ محمد رضا یکه فلاح


اثر دما بر ترک خوردگی سطحی خاک‌ رس با خشک شدن

دوره 49، شماره 3، آبان 1396، صفحه 525-534

10.22060/ceej.2016.711

رضا پورحسینی؛ میترا موسوی؛ نغمه نصیری