کلیدواژه‌ها = چسبندگی
ارزیابی مشخصه های مقاومتی خاک ریزدانه حاوی نانوآهک

دوره 52، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 2899-2912

10.22060/ceej.2019.16198.6152

احمدرضا حسن زاده؛ علی بیگلری فدافن؛ سید یاسین موسوی؛ علیرضا طبرسا


بررسی تاثیر pH شیرابه بر میزان فروریزش و پارامترهای مقاومت برشی خاک های رمبنده

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 45-58

10.22060/ceej.2018.12963.5301

محمد علی خدابنده؛ محسن کرامتی؛ سید مهدی حسینی؛ صابر نوکنده


تاثیر آلاینده فلز سنگین بر پارامتر‌های مقاومت برشی خاک رسی ماسه‌دار

دوره 50، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 835-844

10.22060/ceej.2017.12869.5287

علیرضا نگهدار؛ محمدرضا شعبانیان؛ مینو نیک قلب پور