نویسنده = محمود حسنلوراد
بررسی عملکرد مقاومتی جاذب‌های مختلف در خاک‌های آلوده با فلز سنگین سرب

دوره 53، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 5357-5376

10.22060/ceej.2020.18801.6965

محمد حسین زاده؛ محمود حسنلوراد؛ سید ابوالحسن نائینی


بررسی تاثیر نیترات سرب بر رفتار و مقاومت برشی ماسه‌ی رُس‌دار

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 575-588

10.22060/ceej.2019.16146.6142

محمود حسنلوراد؛ محمد حسین زاده؛ سید ابوالحسن نائینی


بررسی رفتار برشی ماسه کربناته براساس مدل رفتاری منظری و دافالیاس

دوره 51، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 657-670

10.22060/ceej.2018.13856.5499

مقداد حمید زاده؛ محمود حسنلوراد؛ رسول محمدپور سلوط


تثبیت زیستی ماسه به روش تزریق سطحی

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 735-746

10.22060/ceej.2017.13078.5324

اکرم کریمیان؛ محمود حسنلوراد؛ غلامرضا کریمی


اصلاح خاکهای ماسه ای کربناته با استفاده از تزریق شیمیایی

دوره 41، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 95-104

10.22060/ceej.2009.223

محمود حسنلوراد؛ حسین صالح زاده؛ حبیب شاه نظری