بررسی مقاومت خمشی کامپوزیت گچ با پارچه بی‌بافت سوراخ دار با استفاده از روش سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشکده عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

گچ با توجه به خصوصیات منحصر به فرد آن یکی از مصالح ساختمانی پر کاربرد در ساختمان سازی است. اما در برابر نیروی خمشی و کششی وارد شده به آن ضعیف می باشد. از این رو در این نوع مصالح ساختمانی برای غلبه بر نیروی وزن سازه و همچنین بهبود خواص مکانیکی، میتوان از منسوجات که دارای قدرت کششی مناسب و وزن کم هستند به عنوان عضو تقویت کننده استفاده نمود. در این تحقیق تأثیر پارچه بی بافت سوراخ دار و ضایعات آن در مقاومت خمشی کامپوزیت گچ مورد بررسی قرار گرفته است. از روش سطح پاسخ برای تجزیه و تحلیل مقاومت خمشی کامپوزیت گچ به عنوان متغیرهای وابسته استفاده شده است. وزن پارچه های بی بافت، تعداد سوراخ و ضایعات این پارچه ها به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شدند. به عنوان یک نتیجه از مطالعه، مدل پیش بینی کننده مقاومت خمشی کامپوزیت گچ ارائه شده است و این مدل دارای ضریب تعیین بالا می باشد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه  مشخص گردید که استفاده از مواد نساجی به شکل ضایعات پارچه، تأثیر مثبت قابل ملاحظه تری نسبت به پارچه سوراخ دار بر روی بهبود خاصیت خمشی کامپوزیت گچ را درپی خواهد داشت .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Bending Resistance of Gypsum Composite with Perforated Non-Woven Fabric using Response Surface Methodology

نویسندگان [English]

  • M. Hadizadeh 1
  • F. Shirvani 1
  • M. Zeini 2
1 Department of Textile Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
2 Department of Civil Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Gypsum is one of the most useful building materials in building industry due to its unique properties. But it is weak against bending and tensional forces acting on it. Therefore in this kind of building material to overcome the structure weight and also improving mechanical properties, textiles can be used as reinforcing member due to their tensional property and low weight. In this research, perforated non-woven fabric and its waste affection on bending resistance of gypsum composite has been evaluated. Response surface method has been used to analyze bending property of gypsum composite as  dependent variable. Non-woven fabric weight, the number of holes and this kind of fabric waste has been selected as independent variables. As a result of this study bending resistance predictive model of gypsum composite is provided and this model has a high coeffcient of determination. Also according to the results of this study, it was determined that using textile materials in the form of fabric waste will follow more considerably effect on improving bending property of gypsum composite than the perforated fabric.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gypsum
  • Bending Resistance
  • Reinforcing
  • Non-Woven Perforated Fabric
  • Fabric Waste
[1] V. Agopyan, Vegetable fbre reinforced building materials-developments in Brazil and other Latin American countries, Concrete Technology and Design, 5 (1988) 208-242.
[2] M. Aziz, P. Paramasivam, S. Lee, Concrete reinforced with natural fbres, Concrete technology and design, 2 (1984) 106-140.
[3] P. Racines, R. Pama, A study of Bagasse fbre-cement composite as low-cost construction materials, in: Proc Int. Conf. Materials for Developing Countries, 1978, pp. 191-206.
[4] D. Stephens, Natural fbre cement composites for economic housing, in: Symposium on concrete for rapid urbanisation, 1993.
[5] M.H. Maher, R.D. Woods, Dynamic response of sand reinforced with randomly distributed fbers, Journal of Geotechnical Engineering, 116(7) (1990) 1116-1131.
[6] A.A. Ramezanianpour, P. RashidDadash, Polypropylene _ Steel Fiber Reinforced Concrete, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 44(2) (2013) 75-83.
[7] X. Zhang, H. Aljewif, J. Li, Failure behaviour investigation of continuous yarn reinforced cementitious composites, Construction and Building Materials, 47 (2013) 456-464.
[8] M. Soltani, A. Safaeian, Constitutive Laws of Corroded RC Elements Repaired by FRP Sheet, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 45(2) (2013) 13-29.
[9] F. Altun, T. Dirikgil, The prediction of prismatic beam behaviours with polypropylene fber addition under high temperature effect through ANN, ANFIS and fuzzy genetic models, Composites Part B: Engineering, 52 (2013) 362-371.
[10] M. Ali, F. Grimer, Mechanical properties of glass fbrereinforced gypsum, Journal of Materials Science, 4(5) (1969) 389-395.
[11] A.J. Majumdar, Glass fbre reinforced cement and gypsum products, Proc. R. Soc. Lond. A, 319(1536) (1970) 69-78.
[12] J. Karni, Thin gypsum panels, Matériaux et Construction, 13(5) (1980) 383-389.
[13] J.A. Mohandesi, A. Sangghaleh, A. Nazari, N. Pourjavad, Analytical modeling of strength in randomly oriented PP and PPTA short fber reinforced gypsum composites, Computational Materials Science, 50(5) (2011) 1619-1624.
[14] O. Gencel, J.J. del Coz Diaz, M. Sutcu, F. Koksal, F.A. Rabanal, G. Martinez-Barrera, W. Brostow, Properties of gypsum composites containing vermiculite and polypropylene fbers: Numerical and experimental results, Energy and Buildings, 70 (2014) 135-144.
[15] A. Salimian, M., Hadizadeh, M., Zeini, Investigations on the Reinforcement of Mechanical Properties of Gypsum Composites Containing E-glass Woven Fabrics, Journal of Textiles and Polymers, 4(1) (2016) 20-26.
[16] E.L. Klamer, D.A. Hordijk, M.C. Hermes, The influence of temperature on RC beams strengthened with externally bonded CFRP reinforcement, Heron, 53(3) (2008) 157- 185.
[17] D.C. Montgomery, Design and analysis of experiments. John Wiley & Sons, New York, Design and analysis of experiments. 7th ed. John Wiley & Sons, New York. (2009).
[18] A. Witek-Krowiak, K. Chojnacka, D. Podstawczyk, A. Dawiec, K. Pokomeda, Application of response surface methodology and artifcial neural network methods in modelling and optimization of biosorption process, Bioresource technology, 160 (2014) 150-160.
[19] R. Buxton, Design Expert 7: Introduction, Mathematics Learning Support Centre, diambil dari: http://mls/boro. ac. uk/resources/statistics/design expert, 7 (2007).
[20] Standard EN 13279-2, Gypsum binders and gypsum plasters, Test methods, 2004.